Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009–2010

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2009–2010 på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2009

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Kunnskapsdepartementet har nå sendt tildelingsforskriften for undervisningsåret 2009–2010 på alminnelig høring med høringsfrist 15. januar 2009. Høringsdokumentene viser de endringene som er foreslått i forhold til de gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2008–2009. Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt før forskriften fastsettes.
(15.10.2008)

----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om tildelingsforskriften for 2009–2010 (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

----------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009–2010 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. februar 2009. Forskriften er publisert på Lovdata.

Vår ref.: 200805183

Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009-2010


Kunnskapsdepartementet sender med dette forskrift om tildeling av utdanningsstøtte på høring.

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for et undervisningsår av gangen. Høringsdokumentene bygger på de gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2008-2009 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2009-2010. De gjeldende forskrifter for undervisningsåret 2008-2009 er tilgjengelige på Lånekassens hjemmesider: www.lanekassen.no

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009), som ble lagt frem 7. oktober. Administrative og økonomiske konsekvenser av betydning er innarbeidet i budsjettforslaget. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspunkt, og er ikke med som en del av høringen. Alle støttesatser vil bli prisjustert med tre prosent tilsvarende den forventede økningen i konsumprisindeksen.

De fleste endringsforslagene er av regelteknisk karakter. I tillegg foreslås det følgende innholdsmessige endringer som har økonomiske og administrative konsekvenser av betydning:

   - Utvidet adgang til støtte til forsinkelse til studenter som er funksjonshemmet i studiesituasjonen. Forslaget er innarbeidet i § 9-3, og innebærer også endringer i §§ 8-3, 27-2, 40-1 og 40-3.
   - Endring i reglene om støtterett til familiemedlemmer til EØS- eller EFTA-borgere. Endringene er innarbeidet i §§ 2-3 og 33-2.
   - Utvidelse av perioden for rett til foreldrestipend (tidligere fødselsstipend) fra 42 til 44 uker. Utvidelsen er tatt inn i § 42-2.
   - Samordning av definisjonene av hvilke barn som regnes som under ti år. Endringen er tatt inn i § 43-2.

I §§ 18-1 og 30-1 fremgår det at tilskuddet til reisestipend i Norge blir gitt som stipend ”etter Lånekassens satser”. Det tas sikte på en omlegging av beregningsmåten for fastsettelse av satser for reisestipend i Norge for elever og studenter, fra og med undervisningsåret 2009-10. Dette vil ikke innebære en forskriftsendring, men en praksisendring. Saken omtales likevel i høringsnotatet.

I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskriften for 2008-2009 tatt inn slik at forslagene til endring for 2009-2010 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er understreket i teksten.

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009-2010 vil tre i kraft 15. august 2009. Forskriften vil bli fastsatt i siste halvdel av februar 2009.

Høringsfristen settes til 15. januar 2009. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no i tillegg til oversendelse som brev.


Med hilsen

Jørgen Bjelle Smit (e.f.)
avdelingsdirektør
Ellen Smogeli
seniorrådgiver

Departementene
Folkehøgskolerådet
Friskoleorganisasjonene
Forum for Fagskoler
Norske fag- og Friskolers Landsforbund
Nettverk for private høyskoler
Private høyskoler
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet

ANSA Association of Norwegian Students Abroad
Elevorganisasjonen
Norsk studentunion
Samskipnadsrådet
Studentenes landsforbund
Studentsamskipnadene

Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Riksrevisjonen
Samordna opptak
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Utdanningsdirektoratet
Arbeidsgiverorganisasjonene
Arbeidstakerorganisasjonene
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Kommunenes sentralforbund
Likestillingsombudet
Norges forskningsråd
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF)
Norsk fosterhjemsforening
Sametinget
Statens råd for funksjonshemmede
Studentrettshjelpstiltakene
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox
 

 

Til toppen