Høring – forslag til endring i forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Mål med forskriftsendringene for 2013 er å bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene, gjøre ordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner og bidra til bedre forståelse for regelverket. Høringsfristen er 4. april i samråd med frivillig sektor.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.04.2013

Mål med forskriftsendringene for 2013 er å bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene, gjøre ordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner og bidra til bedre forståelse for regelverket. Høringsfristen var 4. april 2013.

Endringer i forskriften ble vedtatt i statsråd 19. april 2013.

Endret forskrift for momskompensasjon for frivillige organisasjoner (.pdf)

Vår ref.: 13/27

Høringsbrev – forslag til endring i forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

 

1. Innledning

Vedlagt følger forslag til endring i forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Forslaget er drøftet med referansegruppen for ordningen, hvor frivillig sektor er representert ved Frivillighet Norge, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner. Totalt representerer disse organisasjonene rundt 60 000 foreninger og lag.

Mål med forskriftsendringene for 2013 er å bidra til ytterligere forenkling for organisasjonene, gjøre ordningen mer tilgjengelig for små organisasjoner og bidra til bedre forståelse for regelverket.

Vi ber om at eventuelle merknader til vedlagt endringsforslag sendes Kulturdepartementet innen 4.4.2013.

2. Bakgrunn for forslaget

I St.prp. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak ble det varslet at Regjeringen ønsker å trappe opp støtten til frivillig sektor med opp mot 1 mrd. kroner over noen år. Som ledd i dette arbeidet varslet Regjeringen i juni 2009 en ny, generell og rammestyrt ordning for merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.

Regjeringen nedsatte et utvalg ledet av Kultur- og kirkedepartementet med deltakelse fra Frivillighet Norge og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité som har arbeidet med detaljene i ordningen.

Konklusjonene fra utvalget, deriblant modellene for kompensasjon er nedfelt i Prop. 1 S (2009-2010) Kulturdepartementet hvor det heter: ”Ordningen innfases jevnt med oppfølgingen av kulturløftet og skal samlet trappes opp med en milliard kroner i resten av kulturløftets periode 2010 – 2014 utover den tidligere ordningen med merverdiavgifts kompensasjon som følge av merverdiavgiftsreformen av 1. juli 2001.”

I 2013 er det bevilget 948 mill. kroner til momskompensasjonsordningen. Rundt 16 000 foreninger og lag mottok til sammen 619 mill. kroner i kompensasjon i 2012. Mer enn 14 000 av disse var lokalledd. 

I Kulturdepartementet Prop. 1 S (2010-2011) heter det at ”ordningen vil bli evaluert i 2012 etter tildelingsrunden i 2011.”  Evalueringen ble utført av PriceWaterhouseCoopers og var ferdigstilt i desember 2012.

Evalueringen vil bli fulgt ytterligere opp i 2013 og 2014 i samarbeid med frivillig sektor.

3. Nærmere om forslaget

Det er foreslått følgende endringer i forskriften:

Formålsparagrafen, § 1 utvides for å tydeliggjøre at ordningens formål er å sikre at ordningen blir forbeholdt frivillige organisasjoner.

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet gis noen utvidede fullmakter slik at det er mulig å gi lettelser til organisasjonene, blant annet innenfor revisjon og dokumentasjonskrav., jf. blant annet § 2.
 • Paraplyorganisasjoner defineres som ”organisasjon som utelukkende har frivillige organisasjoner som medlemmer og hvor disse betaler medlemskontingent”. Dette er i tråd med intensjonen i forskriften, jf. § 3.
 • Offentlig virksomhet tydeliggjøres i § 5 (virksomhet som faller utenfor ordningen) og defineres som ”virksomhet som er organisert av det offentlige og/eller har en direkte eller indirekte tilknytning til det offentlige gjennom at stat, fylkeskommune eller kommune kan påvirke deler av virksomheten for eksempel ved innsettelse av styremedlemmer eller har muligheter til å legge sterke føringer for virksomheten på annen måte”.
 • Bindingstid for valg av modell utsettes fra 2012 til 2014. Organisasjonene får dermed mulighet til å prøve modellene et år til før de velger å binde seg til en søknadsmodell for 3 år, jf. § 6.
 • Minstegrenser for å søke om kompensasjon, jf.§ 8 endres fra 300 000 kr til 200 000 kr i forenklet modell og fra 21 000 kr til 14 000 kr i dokumentert modell (grensene for modellene vil da fortsatt ligge på samme nivå). Dette vil bidra til å gjøre ordningen mer tilgjengelig for små enkeltstående organisasjoner.
 • Grensen for når det kreves registrert/statsautorisert eller kommunerevisor for enkeltstående søkere, sentralledd og aksjeselskap i forenklet modell økes til 5 mill. kroner i likhet med underledd, jf. blant annet § 10.
 • Grensen for når det kreves registrert/statsautorisert eller kommunerevisor for enkeltstående søkere, sentral-, regionalledd, lokalledd og aksjeselskap i dokumentert modell økes til 3 mill. kr, jf. blant annet § 16. Endringene i revisorgrenser vil bidra til lettelser og forenkling for organisasjonene, og besparelser i revisjonskostnader.
 • Krav til oppbevaring av dokumentasjon reduseres fra 10 til 3 år i dokumentert modell for sentralledd, regionalledd og enkeltstående og fra 3 år til 1 år for lokalledd.
 • Krav til oppbevaring av dokumentasjon reduseres fra 10 til 3 år i forenklet modell for sentralledd, regionalledd og enkeltstående, jf. § 25.
 • Etter innspill fra frivillig sektor blir det et års oppbevaringsplikt for grunnlagsdokumentasjon for søknadsdata også for lokalledd i forenklet modell. Dette blir da likt for lokalledd i begge modellene fra 2013.
 • Det er tydeliggjort i utkast til forskrift at det ikke kan utbetales kompensasjon til virksomheter som kan sies å være i konkurranse med virksomhet som ikke er kompensasjonsberettiget i tråd med EØS-regelverket, jf. § 5, 4 ledd, punkt c og § 26, 2 ledd i vedlagte utkast til forskrift. Dette er i tråd med den opprinnelige intensjonen i ordningen.

4.   Administrative og økonomiske konsekvenser

Forslaget kan medføre noe økt arbeidsmengde for Lotteri- og stiftelsestilsynet. Departementet legger til grunn at en mulig økt arbeidsmengde kan gjennomføres innenfor eksisterende budsjettrammer.

Forslaget har ingen øvrige administrative eller økonomiske konsekvenser for staten.

 

Med hilsen

 

Lars Audun Granly (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Anne Sletmo
fagdirektør

 

Vedlegg

Høringsinstanser: 

Frivillighet Norge

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner

Norsk teaterråd

Norsk musikkråd

Innvandrernes Landsorganisasjon

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner

Norges Innsamlingsråd

Den norske revisorforening

Lotteri- og stiftelsesforbundet

 

Til toppen