Høring – forslag til endring i forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Høring – forslag til endring i forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2013

Vår ref.: 13/2290 kbd

Høringsinstanser i henhold til liste

 brevet i PDF

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

13/2290 kbd

20.06.2013

 

Høring – forslag til endring i forskrift om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

 

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om enkelte endringer i forskrift 10. juni 1977 nr. 2 om dødsdefinisjonen i relasjon til lov om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

 

Departementet arbeider med oppfølgningen av NOU 2011: 21 Når døden tjener livet og vil foreslå en endring i denne forskriften nå uavhengig av oppfølgningen av de øvrige forslagene i NOU 2011: 21. Temaet er særlig omtalt i utredningens punkt 8.3.

 

Etter forskriften § 1 er en person død når det foreligger sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen med et komplett og irreversibelt opphør av alle funksjoner i storehjerne, lillehjerne og hjernestamme. Varig hjerte- og åndedrettsstans er sikre tegn på total ødeleggelse av hjernen. I forskriften § 2 fastsettes hvilke kriterier som må være oppfylt for å kunne stille diagnosen død ved total ødeleggelse av hjernen når åndedrett og hjertevirksomhet opprettholdes ved kunstige midler.

 

Vedlagt følger brev av 10. mai 2013 fra Helsedirektoratet hvor det er redegjort for gjeldende rett, bakgrunnen for endringsforslaget, regelverk i andre land og selve endringsforslaget samt økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget.

 

Det foreslås endringer i reglene om hvilke medisinske undersøkelsesmetoder som skal benyttes for å konstatere hjernedød, men dette skal ikke innebære endringer i hvilken tilstand pasienten må ha for å anses hjernedød. På bakgrunn av den teknologiske utviklingen mv. foreslås blant annet at det ikke skal spesifiseres hvilken metode som skal anvendes for å påvise opphevet blodsirkulasjon til hjernen.

 

Som det fremgår av utkastet til forskriftsendring på side 7 i direktoratets brev, foreslås følgende endringer i forskriften § 2:

  • det gjøres en tilføyelse i nr. 2 om nedkjøling
  • nåværende nr. 5 om EEG utgår
  • nåværende nr. 6 videreføres som nytt nr. 5 i mer generell form uten spesifisering av metode

 

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på endringsforslaget og ber om at eventuelle merknader til forslaget sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no innen 20. september 2013.

 

Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep.

0030 Oslo

 

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets sider på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

 

 

Med vennlig hilsen                                                         

 

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Kirsten Been Dahl

                                                                                          fagdirektør

Høringsinstanser

 

Akademikerne

Aleris Helse

Amnesty International Norge

Apotekforeningen

 

Barnekreftforeningen

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Bergen tingrett

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Bioteknologinemnda

Biskopene

Borgarting lagmannsrett

 

Colosseumklinikken – Allmennlegene

 

Datatilsynet

DELTA

Departementene

Den katolske kirke

Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den Norske Jordmorforening

Den Norske Legeforening

Den Norske Tannlegeforening

Den rettsmedisinske kommisjon

Det Norske Diakonforbund

De fylkeskommunale eldrerådene

Domstoladministrasjonen

 

Fagforbundet

Farmasi Forbundet

Fellesorganisasjonen FO

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen for hjerte- lungetransplanterte

Foreningen for Hjertesyke Barn

Forskningsstiftelsen FAFO

Forum for Bioteknologi

Frostating lagmannsrett

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesnemndene for sosiale saker i Østfold

Fylkesnemndene for sosiale saker i Rogaland

Fylkesnemndene for sosiale saker i Troms og Finnmark

Fylkesrådet for funksjonshemmede

 

Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Gulating lagmannsrett

 

Haraldsplass diakonale høgskole

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Human-Etisk Forbund

Høyesterett

 

Informasjonssenteret Hieronimus

Innovasjon Norge

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsforskning

International Society of Eciwo Biology Norway

Islamsk Råd Norge

 

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa

 

Kirkens Bymisjon

Kirkerådet

Klagenemnda for behandling i utlandet

Klientaksjonen

Kliniske ernæringsfysiologers forening

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)

Kreftforeningen

 

Laboratorium for Patologi AS

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdanning)

Landets kommuner

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustriforeningen

Likestillings- diskrimineringsombudet

 

Mental Helse Norge

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Nettverket for private helsevirksomheter

Norges Blindeforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norsk Forbund for psykoterapi

Norsk Forbund for Svaksynte

Norsk Forening for Cystisk Fibrose

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og Velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

 

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Landsforening for laryngectomerte

Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda

 

Norsk Palliativ Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Presseforbund

Norsk Psykologforening

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk Radiografforbund

Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk senter for stamcelleforskning

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske helikopteransattes forbund (NHF)

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

Oslo Katolske Bispedømme Familiesenter

Oslo politidistrikt

Oslo tingrett

 

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Pensjonistforbundet

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Privatsykehus

 

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge

Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Rådet for psykisk helse

 

Sametinget

Samfunnsviterne

Senter for medisinsk etikk, SME

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

SINTEF Helse

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Statens strålevern

Statsadvokatembetene

Statstjenestemannsforbundet

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Organdonasjon

 

TEKNA

Teknologirådet

Trondheim Tingrett

 

UNIO

Utdanningsforbundet

 

Volvat Medisinske Senter AS

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Yngre legers forening