Høring – forslag til endring i trafikkreglene – innføring av særlig aktsomhetsplikt ved kjøring med rullestol på fortau mv.

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om kjørende og gående trafikk, med formål å etablere en særlig aktsomhetsplikt for den som kjører rullestol på gangvei, fortau og i gangfelt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.06.2020

Vår ref.: 20/1149

Høring – forslag til endring i trafikkreglene – innføring av særlig aktsom­hets­plikt ved kjøring med rullestol på fortau mv.

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler), med formål å etablere en særlig aktsomhetsplikt for den som kjører rullestol på gangvei, fortau og i gangfelt.

Forslaget er begrun­net i et ønske om å ivareta sikkerheten for gående på nevnte trafikk­area­ler, også etter at maksi­mal tillatt konstruktiv hastighet for rullestoler heves fra 10 til 15 km/t. Forslaget består i at det, i for­skriftens § 19 (nytt) nr. 3, tas inn en bestemmelse om at passe­ring av gåen­­de med motordrevet rullestol skal skje i god avstand og tilnærmet gangfart.

Høringsfristen er satt til 29. juni 2020.

Høringen er tilgjengelig på departementet sine nettsider. Vi ber om at høringssvar sendes elek­tro­nisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar. Alternativt kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, helst pr. e-post til postmottak@sd.dep.no

Med hilsen

Anne Berit Stavseth (e.f.)

underdirektør

 

 

Marcel Henri Godonou

seniorrådgiver

Barne- og familiedepartementet

Forbrukerombudet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Gjensidige Forsikring

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

If Skadeforsikring

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Miljødirektoratet

NAV - Arbeids- og velferdsdirektoratet

NHO Logistikk og Transport

Norges Automobil-Forbund

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norsk Leddgiktforbund

Norsk Revmatikerforbund

Politidirektoratet

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens vegvesen

Syklistenes landsforening

Trafikkforsikringsforeningen

Trygg Trafikk