Høring – forslag til endringer i legemiddelforskriften § 14-14

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i legemiddelforskriften § 14-14 på høring. Departementet foreslår å oppheve legemiddelforskriften § 14-14 første ledd bokstav a (rusavhengighet) og bokstav d (erektil dysfunksjon).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2016

Vår ref.: 16/2013

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i legemiddelforskriften § 14-14 på høring.

Høringsnotatets hovedinnhold

Departementet foreslår å oppheve legemiddelforskriften § 14-14 første ledd bokstav a (rusavhengighet) og bokstav d (erektil dysfunksjon).

Departementet mener det ikke er ønskelig med en særskilt refusjons­ordning, og at eventuell offentlig støtte til legemidler til behandling av rusavhengighet og erektil dysfunksjon som i dag er omfattet av legemiddelforskriften § 14-14 bør innføres ved forskriftsendring. På denne måten sikres det at vanlige prosedyrer for å vurdere om faglige kriterier for legemidler på blå resept blir fulgt og en vurdering av sykdommens alvorlighet, behandlingens varighet, og kostnadseffektivitet vil bli vurdert av Statens legemiddelverk.

Høringsfrist er 18. mai 2016.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Maren Krogh, e-post: mak@hod.dep.no, telefon 22 24 87 51, eller seniorrådgiver Tor Ivar Kanestrøm, e-post tik@hod.dep.no, telefon 22 24 86 96.

 

Med vennlig hilsen                                                           

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Maren Krogh

                                                                                          seniorrådgiver

 

Actis

Akan kompetansesenter

Alliance Boots

Anonyme alkoholikere, Servicekontoret

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekforeningen

Apotekgruppen

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

Av-og-til

Barneombudet

Blå Kors

Datatilsynet

De norske lenker

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Det hvite bånd

Det norske totalavholdsselskap

Fagrådet innen rusfeltet i Norge

Familieklubbene

Farmasiforbundet

Finansdepartementet

Folkehelseinstituttet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helsedirektoratet

Helsetjenestens Innkjøpsservice AS

HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Juba

Juvente

Justis- og beredskapsdepartementet

Kirkens bymisjon

Komplett Services AS

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunenes sentralforbund (KS)

Kompetansesentrene for rus

Konkurransetilsynet

Landets regionale helseforetak

Landets pasientombud

Landsforbundet mot stoffmisbruk

Landslaget for rusfri oppvekst

Legemiddelgrossistforeningen

Legemiddelindustrien (LMI)

Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)

Legemiddelparallellimportørforeningen

LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

MA – rusfri trafikk og livsstil

Mattilsynet

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Norges Farmaceutiske Forening

Norsk helse- og avholdsforbund

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk Pasientforening

NTNU, Det medisinske fakultet

Nærings- og fiskeridepartementet

Program for helseøkonomi i Bergen

Prostatakreftforeningen

Rusfri trafikk og livsstil

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Samarbeidsforum for norske kollektiv

Sintef

Sjukehusapoteka Vest HF

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Sykehusapoteket Nord HF Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi

Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet

Virke