Høring – Forslag til forskriftsendringer – oppnevning av ny nemnd for behandling av søknader om preimplantasjonsdiagnostikk

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2008

Vår ref.: 200704722

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd på høring.

Det følger av ny bestemmelse i bioteknologiloven § 2A–4 at undersøkelse av befruktede egg (preimplantasjonsdiagnostikk eller PGD), jf. § 2A–1, bare kan utføres etter tillatelse fra en nemnd som departementet oppnevner. Behandling av søknader om preimplantasjonsdiagnostikk skal ifølge forarbeidene, jf. Ot.prp. nr. 26 (2006–2007), ikke lenger være en oppgave for dispensasjons- og klagenemnda. Ny nemnd skal etableres. De nye bestemmelsene trådte i kraft 1. januar 2008. Dette innebærer at det må gjøres endringer i forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd.

Hensikten med endringene er å gi saksbehandlingsregler for den nye nemnda som skal behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk i medhold av bioteknologiloven § 2A–4. 

Endringen eller oppsplittingen av dagens ene forskrift i to er i hovedsak en rettsteknisk opprydding. De materielle bestemmelsene den nye nemnda må forholde seg til følger av bioteknologiloven kapittel 2 A og uttalelser i forarbeidene, jf. henvisningen ovenfor.

Høringsnotatet kan i sin helhet lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

Departementet ber om at høringsuttalelser innen 2. mai 2008 sendes til

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til
postmottak@hod.dep.no

Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles per e-post til elena.carreno@hod.dep.no
eller per telefon 2224 8705.


Med vennlig hilsen


Anne Louise Valle e.f.
avdelingsdirektør
                                                                            Anne Sofie von Düring
                                                                            seniorrådgiver

 

Vedlegg:
− Liste over høringsinstanser

Lenke til brev i pdf-format

Lenke til høringsnotat i pdf-format

 

Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat om ny nemnd for behandling av søknader om preimplantasjonsdiagnostikk

− endringer i forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd
− ny forskrift om oppnevning av nemnd som skal behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk (preimplantasjonsdiagnostikknemnda), saksbehandlingsregler m.v.  

1     Innledning og bakgrunn...................................................................... 3
2     Gjeldende rett.................................................................................... 4
2.1   Bioteknologiloven.............................................................................. 4
2.2   Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd............................................................................................. 5
3     Behovet for forskriftsendringer............................................................. 5
4     Departementets vurderinger................................................................ 6
4.1  Strukturering av forskriftene................................................................ 6
4.2  Forslag til endringer i forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd .............................................................6
4.3  Forslag til ny forskrift om oppnevning av nemnda som skal behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk saksbehandlingsregler m.v........................... 8
5    Forslag til endringer i forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd....................................................................9
6    Forslag til ny forskrift om oppnevning av nemnd som skal behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk (preimplantasjonsdiagnostikknemnda), saksbehandlingsregler m.v........................................................................ 11

1 Innledning og bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd på høring. Departementet foreslår at de bestemmelsene som regulerer oppnevning av nemnda som skal behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk samt sammensetning og saksbehandling for nemnda, tas ut av ovennevnte forskrift og tas inn i en egen forskrift. Høringsnotatet inneholder dermed utkast til endret forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd og utkast til forskrift om oppnevning av nemnd som skal behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk (preimplantasjonsdiagnostikknemnda), saksbehandlingsregler m.v.  

Hensikten med endringene er å gi saksbehandlingsregler for den nye nemnda som skal behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk etter bioteknologiloven § 2A–4.

Endringen eller oppsplittingen av dagens ene forskrift i to er i hovedsak en rettsteknisk opprydding. De materielle bestemmelsene den nye nemnda må forholde seg til følger av bioteknologiloven kapittel 2 A og uttalelser i forarbeidene (Ot.prp. nr. 26 (2006–2007) Om endringer i bioteknologiloven (preimplantasjonsdiagnostikk og forskning på overtallige befruktede egg)).

Endringene i bioteknologiloven som foranlediger forskriftsendringene trådte i kraft fra 1. januar 2008. Den nye nemnda behandler søknader om preimplantasjonsdiagnostikk etter de tekniske saksbehandlingsregler i dagens forskrift inntil den nye forskriften trer i kraft.

Selv om oppsplittingen av forskriften ikke innbærer materielle endringer, er omfanget av de tekniske endringene såpass mange at departementet mener de bør høres. En høring vil også ha informativ verdi. Departementet mener imidlertid at høringsfristen bør kunne være kort.

Frist for høringsuttalelse er på denne bakgrunn satt til 2. mai 2008.

2 Gjeldende rett

2.1 Bioteknologiloven

Det følger av ny bestemmelse i bioteknologiloven § 2A–4 at undersøkelse av befruktede egg (preimplantasjonsdiagnostikk eller PGD), jf. § 2A–1, bare kan utføres etter tillatelse fra en nemnd som departementet oppnevner. Behandling av søknader om preimplantasjonsdiagnostikk skal ifølge forarbeidene ikke lenger være en oppgave for dispensasjons- og klagenemnda. Ny nemnd skal etableres.

Vilkårene for preimplantasjonsdiagnostikk følger av loven §§ 2A–7 og 2A–1. § 2A–7 fastslår at de alminnelige regler for befruktning utenfor kroppen i loven kapittel 2 også gjelder for par som søker preimplantasjonsdiagnostikk. Kravet om befruktingsudyktighet i § 2–4 gjelder likevel ikke.

Beslutning om å foreta behandling med sikte på assistert befruktning skal treffes av lege, jf. § 2–6. Beslutningen må foreligge før søknad om preimplantasjonsdiagnostikk sendes til vurdering i nemnda. Legens avgjørelse skal bygge på medisinske og psykososiale vurderinger av paret, og det skal legges vekt på parets omsorgsevne og hensynet til barnets beste.

Preimplantasjonsdiagnostikk kan etter § 2A–1 bare tilbys par der en eller begge er bærere av alvorlig monogen eller kromosomal arvelig sykdom og det er stor fare for at sykdommen kan overføres til et kommende barn. Preimplantasjonsdiagnostikk kan i tillegg utføres for å undersøke vevstype med sikte på å få et vevstypelikt barn som kan være stamcelledonor for et søsken med alvorlig, arvelig sykdom. 

I Innst. O nr. 62 (2006–2007) uttaler flertallet i komiteen at lovteksten legger de begrensninger knyttet til bruken av PGD og PGD/HLA som ivaretar interessene til dem som søker, samtidig som man også tar hensyn til det etiske aspektet. Flertallet mener på denne bakgrunn at det ikke er grunn til å vedta en egen forskrift som skal kunne gi nærmere bestemmelser om ”vilkår for å tillate preimplantasjonsdiagnostikk”, da dette allerede er ivaretatt i loven. 

Forskriftshjemmelen i bioteknologiloven § 2A–1 femte ledd avgrenser derfor Kongens myndighet til å gi bestemmelser om nemndas organisering, sammensetning og saksbehandling.

Bestemmelsene i bioteknologiloven kapittel 2A ble vedtatt ved lov 15. juni 2007 nr. 31 og trådte i kraft 1. januar 2008.

2.2 Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd

Forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd er gitt med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter §§ 1–2 og 2–1. Forskriften fastslår at det er klagenemnda for behandling i utlandet som skal avgjøre dispensasjonssøknader om preimplantasjonsdiagnostikk.

Forskriften regulerer også prioritering av spesialisthelsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten og klagenemnda for behandling i utlandets virksomhet. 

De materielle vilkårene for preimplantasjonsdiagnostikk følger nå av kapittel 2A i bioteknologiloven og forarbeidene til disse bestemmelsene. Forskriftens bestemmelser om dette gjelder derfor ikke lenger.

Forskriften kapittel II regulerer sammensetningen av og saksbehandlingen i Dispensasjons- og klagenemnda. Den fastslår at nemnda er et fritt og uavhengig domstolslignende forvaltningsorgan, at departementet ikke kan instruere nemnda i skjønnsutøvelse eller avgjørelse i enkeltsaker, at dispensasjonssøknadene og klagene blir endelig avgjort av nemnda, og at de kan bringes inn for domstolene.

3 Behovet for forskriftsendringer

Hjemmelsgrunnlaget for preimplantasjonsdiagnostikk var tidligere inntatt i bioteknologiloven § 2–14, som ble endret ved lov 15. juni 2007 nr. 31 (i kraft 1. januar 2008), jf. punkt 2.1 ovenfor. Etter lovendringene er preimplantasjonsdiagnostikk m.m. regulert i et eget kapittel i bioteknologiloven 2A. 

Søknader om preimplantasjonsdiagnostikk skal fortsatt behandles av en nemnd, jf. § 2A–4. Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at departementet skal oppnevne en ny nemnd som skal behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk.  

Lovendringen innebærer at par har rett til preimplantasjonsdiagnostikk dersom lovens vilkår for preimplantasjonsdiagnostikk er oppfylt. Retten gjelder uavhengig av om vilkårene i pasientrettighetsloven § 2–1 femte ledd om rett til nødvendig helsehjelp er oppfylt. Dersom behandlingen ikke kan utføres forsvarlig i Norge etter aksepterte metoder, skal tjenesten kjøpes i utlandet, jf. bioteknologiloven § 2A–6.

Endringene i hjemmelsgrunnlaget, samt at søknader om preimplantasjonsdiagnostikk ikke lenger skal behandles av Dispensasjons- og klagenemnda, men av en ny nemnd, innebærer at forskriften om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd, bør endres.

4 Departementets vurderinger

4.1 Strukturering av forskriftene

Departementet har vurdert to ulike måter forskriftsendringene kan gjennomføres på. Den ene er at dagens forskrift endres slik at klagenemnda opprettet i medhold av pasientrettighetsloven § 7–2 annet ledd, og den nye nemnda som opprettes i medhold av bioteknologiloven § 2A–4 reguleres i hvert sitt kapittel i forskriften. Et argument som kan tilsi en slik regulering er at det er samme sekretariat som skal bistå klagenemnda og den nye preimplantasjonsdiagnostikknemnda. Det innebærer at sekretariatet bare må forholde seg til en forskrift.  

Den andre måten dette kan gjøres på er at bestemmelsene om prioritering av spesialisthelsetjenester og om klagenemnda reguleres i en forskrift, og bestemmelsene om preimplantasjonsdiagnostikknemnda i en annen, ny forskrift.  

Departementet har kommet til at klagenemnda og preimplantasjonsdiagnostikknemnda bør reguleres i to forskjellige forskrifter. Departementets vurdering er at det gir bedre struktur og oversikt å ha regler om klagenemnda og regler om preimplantasjonsdiagnostikknemnda i hver sin forskrift. Begge forskriftene vil være korte og departementet legger til grunn at det ikke vil være mer tungvint for sekretariatet å forholde seg til to forskrifter istedenfor en. For nemndene må det antas å være enklere med en oppsplitting, blant annet fordi de slipper å forholde sg til bestemmelser som ikke er relevante for dem. 

4.2 Forslag til endringer i forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd

Endringer i forskriftens tittel

Departementet foreslår at ovennevnte forskrift ikke skal inneholde bestemmelser om dispensasjonsnemnda, som er opprettet etter den tidligere bestemmelsen i bioteknologiloven § 2–14. Forskriftens tittel bør derfor endres ved at henvisningen til dispensasjonsnemnda tas ut.

Departementet foreslår at pasientrettighetsloven § 7–2 annet ledd inntas som hjemmelsgrunnlag for forskriften. Nevnte bestemmelse regulerer oppnevning og sammensetning av klagenemnda. Ved en inkurie er gjeldende forskrift ikke hjemlet i denne bestemmelsen.

Endringer i forskriften kapittel 1

Departementet foreslår at alle bestemmelsene i forskriften kapittel 1 som gjelder dispensasjonsnemnda tas ut av forskriften. Etter departementets vurdering innebærer dette følgende endringer:

Forskriften § 2 fjerde ledd oppheves.

Forskriften § 4 annet ledd oppheves.

Forskriften § 5 annet punktum skal lyde:

Det skal også gis informasjon om retten til fornyet vurdering etter pasientrettighetsloven § 2–3 og den klageretten som følger av pasientrettighetsloven § 7–1 og § 7–2, herunder om klagefrist og klageinstans.

Forskriften § 7 tredje ledd oppheves. 

Henvisningen til § 12 på slutten av forskriften § 7 annet ledd er feil og forslås rettet opp. Rett henvisning er § 9.

Endringer i forskriften kapittel 2 

Departementet foreslår som nevnt ovenfor at forskriften bare skal regulere klagenemnda som behandler klager over rett til behandling i utlandet, jf. pasientrettighetsloven § 7–2 annet ledd. Det innebærer at de bestemmelsene som regulerer dispensasjonsnemnda tas ut av kapittelet.

Det betyr at forskriften § 8 første ledd må oppheves. Dagens forskrift § 8 annet ledd blir første ledd og tredje ledd blir annet ledd. Teksten i dagens forskrift § 8 annet og fjerde ledd tilpasses. 
 
Forskriften § 9 første ledd første punktum tilpasses slik at det fremgår at den bare gjelder klagenemnda. Annet punktum oppheves.

Forskriften § 9 annet ledd annet og tredje punktum og § 10 annet ledd annet punktum oppheves.

Det følger av § 9 tredje ledd siste punktum at Statens helsetilsyn skal foreslå medlemmer og vararepresentanter overfor departementet. Det er imidlertid Sosial- og helsedirektoratet som har fagkompetanse på dette området, og som departementet ofte rådfører seg med. Departementet kan ikke se at det skal være nødvendig å forskriftsfeste en slik rådgiverrolle. Departementet foreslår at bestemmelsen oppheves.

Departementet foreslår også at overskriften i forskriften §§ 10 og 11 endres ved at henvisningen til dispensasjonssaker tas ut.

4.3 Forslag til ny forskrift om oppnevning av nemnda som skal behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk saksbehandlingsregler m.v. 

Departementet foreslår at de bestemmelsene som tas ut av forskrift 1. desember 2000 nr. 1208, og som gjelder dispensasjonsnemnda, inntas i en ny forskrift om oppnevning av nemnd som skal behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk, saksbehandlingsregler m.v. 

Departementet foreslår at det i den nye forskriften § 1 inntas en bestemmelse om preimplantasjonsdiagnostikknemndas kompetanse. Bestemmelsen er en videreføring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 § 8 første ledd. Det er ikke gjort endringer i forskriftens materielle innhold, i forhold til dagens bestemmelse.

Departementet foreslår videre at det inntas en bestemmelse om sammensetning og oppnevning av preimplantasjonsdiagnostikknemnda i forskriften § 2 første ledd. Bestemmelsen er en videreføring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 § 9 første ledd, som bestemmer at nemnda skal ha åtte medlemmer når den behandler saker etter bioteknologiloven § 2–14 annet ledd. Forarbeidene til lovendringen i bioteknologiloven setter krav til kompetanse i nemnda. Kravene til kompetanse følger av de spesielle merknadene til bioteknologiloven § 2A–4 første ledd, jf. Ot.prp. nr. 26 (2006–2007) side 68 og Innst. O. nr. 62 (2006-2007). Det forutsettes at nemnda er tverrfaglig sammensatt med høy kompetanse på områder som medisinsk genetikk, genetisk veiledning, pediatri, IVF/gynekologi, transplantasjon, etikk og jus. Videre uttales at nemnda bør ha to lekrepresentanter og et medlem med kompetanse i forhold til perspektivet ”å leve med” sykdom. Innholdet i bestemmelsen er på denne bakgrunn noe endret i forhold til dagens bestemmelse. I forhold til dagens bestemmelse slås det fast at kravet om at preimplantasjonsdiagnostikknemnda skal ha 8 medlemmer er et minstekrav, det vil si at det kan være flere. 

Departementets forslag til § 2 tredje ledd tilsvarer forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 § 9 tredje ledd.

Forskriften § 3 som regulere sammensetningen av nemnda i den enkelte sak er en videreføring av den tilsvarende bestemmelse i forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 § 10 første ledd.

Forskriften § 4 om saksbehandlingen i den enkelte sak er en videreføring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 § 11.

Forskriften § 5 om informasjonsplikt tilsvarer forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 § 5 første punktum siste setning. Forskriften §§ 6 og 7 er en videreføring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 § 12 og 13.

5 Forslag til endringer i forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd

I forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om dispensasjons- og klagenemnd gjøres følgende endringer:

Forskriftens tittel skal lyde:
Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet samt om klagenemnd.

Hjemmelsgrunnlaget for forskriften skal lyde:
Fastsatt ved kgl.res. 1. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter § 1–2 første ledd, § 2–1 femte ledd og § 7–2 annet ledd. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. Endret ved forskrifter 18. desember 2001 nr. 1577, 7. juli 2004 nr. 1121 21. juni 2006 nr. 694 og ….2008.

§ 2 fjerde ledd oppheves.

§ 4 annet ledd oppheves.

§ 5 annet punktum skal lyde:
Det skal også gis informasjon om retten til fornyet vurdering etter pasientrettighetsloven § 2–3 og den klageretten som følger av pasientrettighetsloven § 7–1 og § 7–2, herunder om klagefrist og klageinstans.

§ 7 annet ledd annet punktum skal lyde:
Dersom den vurderingen spesialisthelsetjenesten foretar på grunnlag av en slik anmodning gjelder om pasienten har rett til behandling i utlandet, jf. § 3, kan han klage til den klagenemnda som er omtalt i § 9.

Overskriften i kapittel II skal lyde:
Behandling av klage over rett til behandling i utlandet og oppnevning av klagenemnd, saksbehandling m.v.

Overskriften til § 8 skal lyde:
Klagenemndas kompetanse

§ 8 første ledd skal lyde:
Klagenemnda avgjør klage over vedtak etter § 3, jf. pasientrettighetsloven § 7–2 annet ledd.

§ 9 første ledd skal lyde:
Klagenemnda skal bestå av fem medlemmer med personlige vararepresentanter.

§ 9 annet ledd annet og tredje punktum oppheves.

§ 9 tredje ledd tredje punktum oppheves. 

Overskriften til § 10 skal lyde:

Sammensetning av nemnda i den enkelte sak

§ 10 annet ledd annet punktum oppheves.

Overskriften til § 11 skal lyde:

Saksbehandling i klagesaker

6 Forslag til forskrift om oppnevning av nemnd som skal behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk (preimplantasjonsdiagnostikknemnda), saksbehandlingsregler m.v. 

Fastsatt av Kongen……..  2008 med hjemmel i lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) § 2A–4 femte ledd.

§ 1 Preimplantasjonsdiagnostikknemndas kompetanse

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda skal behandle søknader om preimplantasjonsdiagnostikk etter bioteknologiloven § 2A–4.

Nemnda har en uavhengig stilling og selvstendig avgjørelsesmyndighet. Departementet kan ikke instruere nemnda om skjønnsutøvelse eller avgjørelse i enkeltsaker.

Nemndas vedtak kan ikke påklages.

§ 2 Sammensetning og oppnevning

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda skal bestå av minst åtte medlemmer med personlige vararepresentanter.

Nemnda skal ha tverrfaglig sammensetning, og ha kompetanse innen medisinsk genetikk, genetisk veiledning, pediatri, assistert befruktning, gynekologi, transplantasjon, jus og etikk. Det skal være minst en lekrepresentant i nemnda samt en representant med kunnskap i det å leve med sykdom. Lederen og dennes vararepresentant skal ha juridisk embetseksamen.

Departementet oppnevner nemndas medlemmer og personlige vararepresentanter for to år om gangen. Det er adgang til å gjenoppnevne medlemmer og vararepresentanter.

§ 3 Sammensetning av nemnda i den enkelte sak 

I avgjørelsen av den enkelte sak skal alle medlemmene delta. Dersom en eller flere ikke kan møte, skal det innkalles vararepresentanter.

§ 4 Saksbehandlingen i den enkelte sak
  
Nemnda treffer avgjørelse med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Nemndas avgjørelser skal treffes i møte. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen skal vise voteringen. Stemmegivningen skal grunngis.

Når særlige forhold tilsier det, kan avgjørelser treffes ved skriftlig saksbehandling, uten at nemnda møtes. Ved skriftlig saksbehandling gir nemndas medlemmer ved påtegning uttrykk for voteringen og begrunnelsen for den.

Nemnda behandler sakene på grunnlag av den skriftlige fremstillingen som er gitt og sakens øvrige opplysninger.

§ 5  Informasjonsplikt

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda skal informere pasienten og den som har henvist pasienten skriftlig om avgjørelsen.

§ 6 Taushetsplikt

Enhver som deltar i behandlingen av en sak for nemnda har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 til § 13e. Overtredelse straffes etter straffeloven § 121.

§ 7 Søksmål

Domstolene kan prøve lovligheten av nemndas avgjørelser. Søksmål rettes mot Staten ved preimplantasjonsdiagnostikknemnda.

§ 8 Ikrafttredelse

 Denne forskriften trer i kraft straks.

Høringsinstanser

Akademikerne  
AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide  
Amnesty International Norge  
Arbeidsgiverforeningen NAVO  
Autismeforeningen i Norge  
Aleris AS   
Barneombudet  
Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO  
Bioteknologinemnda  
Capio diagnostikk Trondheim
Cerebral Parese-foreningen  
Colosseumklinikken AS  
Datatilsynet  
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM) 
Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
Den norske advokatforening  
Den norske Dommerforening 
Den norske jordmorforening  
Den Norske Kreftforening  
Den norske legeforening  
Den norske tannlegeforening  
Departementene  
Det Norske Diakonforbund
Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet  
Drammen private sykehus  
Fagforbundet  
Fagrådet for psykiatri 
Familieterapi Instituttet   
FarmasiForbundet  
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fertilitetsklinikken  
Fertilitet Vest As   
Finansnæringens Hovedorganisasjon  
Flerfaglig Fellesorganisasjon  
Forbrukerombudet  
Forbrukerrådet  
Foreningen for blødere i Norge 
Foreningen for Hjerte-Lunge Transplanterte  
Foreningen for hjertesyke barn  
Foreningen for Muskelsyke   
Foreningen for ufrivillig barnløse  
Foreningen for kroniske smertepasienter  
Forum for Bioteknologi  
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)  
Fürst medisinske laboratorium AS   
Fylkesnemndene for sosiale saker i Østfold   
Fylkesnemndene for sosiale saker i Rogaland   
Fylkesnemndene for sosiale saker i Troms og Finmark   
Fylkesrådet for funksjonshemmede 
Giftinformasjonen 
Gynlab AS  
Handel- og servicenæringens hovedorganisasjon  
Helseansattes Yrkesforbund  
Helsetilsynet i fylkene  
Helsetjenestens Lederforbund
Hiv-Norge  
Human-Etisk Forbund  
Hørselshemmedes Landsforbund  
Innovasjon Norge  
Institutt for samfunnsforskning  
International Society of Eciwo Biology Norway 
Kirkerådet
Kirkens Bymisjon  
Konkurransetilsynet  
KFO  
Kommunenes Sentralforbund
Kreftforeningen  
Kreftregisteret 
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard 
Landets helseforetak/sykehus  
Landets regionale helseforetak  
Landets høyskoler (m/sos.fagl. utdannelse)  
Landets pasientombud  
Landets universiteter  
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke  
Landsforeningen for Huntingtons sykdom 
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring  
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 
Landsforeningen for Trafikkskadde  
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende 
Landsforeningen Mitt Livstestament  
Landsorganisasjonen i Norge  
Legeforeningens forskningsinstitutt  
Legemiddelindustriforeningen  
Likestillingsombudet  
Medborgernes Menneskerettighets kommisjon  
Medisinsk fødselsregister  
Menneskeverd
Mental Helse Norge  
Multippel Sklerose Forbundet i Norge  
Nasjonalforeningen for folkehelsen  
Nasjonalt folkehelseinstitutt  
Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten  
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling 
Norges apotekerforening  
Norges Astma- og allergiforbund  
Norges Blindeforbund  
Norges Diabetesforbund  
Norges Døveforbund  
Norges Farmaceutiske Forening  
Norges Fibromyalgi Forbund  
Norges forskningsråd  
Norges Handikapforbund  
Norges Juristforbund 
Norges kristelige legeforening  
Norges Parkinsonforbund  
Norges Røde Kors 
Norsk audiografforbund 
Norsk Cøliakiforening  
Norsk Epilepsiforbund  
Norsk Ergoterapeutforbund  
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for assistert befruktning (Nofab)  
Norsk Forening for cystisk fibrose  
Norsk Forskerforbund  
Norsk Fysioterapeut Forbund  
Norsk Helse- og sosiallederlag 
Norsk Immunsviktforening  
Norsk Pasientforening  
Norsk Pasientskadeerstatning  
Norsk Pensjonistforbund  
Norsk Presseforbund  
Norsk Psoriasis Forbund  
Norsk Psykiatrisk Forening  
Norsk Psykoanalytisk Institutt  
Norsk Psykologforening  
Norsk Radiografforbund  
Norsk Redaktørforening  
Norsk Revmatikerforbund  
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste  
Norsk senter for menneskerettigheter  
Norsk Skolelederforbund  
Norsk sykepleierforbund  
Norsk tannpleierforening  
Norsk Tjenestemannslag (NTL)  
Norsk Tourette Forening  
Norsk Thyreoideaforbund  
NOVA  
Næringslivets Hovedorganisasjon  
Omnia ASA  
Organisasjonen Voksne for Barn  
Pasientskadenemnda  
Patentstyret  
Personvernnemnda  
Pårørendeforeningen for aldersdemente/Alzheimer 
Regjeringsadvokaten  
Redd Barna  
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge  
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge  
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge 
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge 
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge  
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)  
Rettspolitisk forening  
Riksadvokaten  
Riksrevisjonen  
Rikstrygdeverket  
Ringvoll Klinikken  
Ryggmargsbrokkforeningen   
Ryggforeningen i Norge  
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon  
Rådet for psykisk helse  
Sametinget  
Senter for medisinsk etikk 
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper  
SINTEF Helse  
Sosial- og helsedirektoratet  
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell  
Statens Helsepersonellnemnd  
Statens helsetilsyn  
Statens legemiddelverk  
Statens råd for funksjonshemmede  
Statens strålevern  
Stiftelsen Menneskerettighetshuset 
Stiftelsen Organdonasjon  
Stortingets ombudsmann for forvaltningen  
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn  
Teknologirådet  
Turner Syndrom foreningen i Norge  
Volvat medisinske senter  
Yngre legers forening  
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund 

LO (01.04.08) Ingen merknader 
NHO (01.04.08) Ingen merknader
Patentstyre (08.04.08) Ingen merknader
Nærings- og handelsdepartementet (04.04.08) Ingen merknader
Samferdselsdepartementet (08.04.08) Ingen merknad
LDO (08.04.08) Ingen merknader
Fylkesmannen i Oslo og Akershus (08.04.08) Ingen merknader
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (07.04.08) Ingen merknader
Fagforbundet (21.04.08) Ingen merknader
Datatilsynet (17.04.08) Ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet (22.04.08) Ingen merknader 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (21.04.08) Ingen merknader
Fiskeri- og kystdepartementet (16.04.08) Ingen merknader
LMI (18.04.08) Ingen merknader
NITO (28.04.08)
Miljøverndepartementet (28.04.08) Ingen merknader
Justisdepartementet - Regeltekniske merkander (29.04.08)
Justisdepartementet - Regeltekniske merkander - vedlegg (29.04.08)
NOFAB (29.04.08)
Universitetet i Oslo (30.04.08)
Justisdepartementet (30.04.08) Ingen merknader
Norsk forening for cystisk fibrose (01.05.08) 
SLV (30.04.08) Ingen merknader
Barne- og likestillingsdepartementet (30.04.08) Ingen merknader
Preimplantasjonsdiagnostikknemnda (29.04.08)
Bioteknologinemnda (02.05.08)
Norsk forening for medisinsk genetikk (02.05.08)
Utenriksdepartementet (30.04.08) Ingen merknader
St. Olavs Hospital (28.04.08)
Barneombudet  (29.04.08)
Forskningsrådet (02.05.08) Ingen kommentarer
Helsedirektoratet (02.05.08)
Folkehelseinstituttet (05.05.08) Ingen kommentarer
Dommerforeningens utvalg for helse- og sosialrett (06.05.08) Ingen kommentarer
Helse Vest RHF (06.05.08)
Universitetet i Bergen (02.05.08) 
Kunnskapsdepartementet (08.05.08) Ingen merknader
Statens helsepersonellnemnd (05.05.08)
Riksadvokaten (15.05.08) 

Til toppen