Høring – NVEs underlagsrapport for den andre kontrollstasjonen under elsertifikatordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.08.2016

Vår ref.: 16/2497

I Prop. 97 L (2014-2015) om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon) varslet Olje- og energidepartementet at det legges opp til at neste kontrollstasjon gjennomføres slik at eventuelle lovendringer kan tre i kraft 1. januar 2018. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet i dag overlevert en rapport utarbeidet som underlag for den andre kontrollstasjonen. Rapporten ligger under fanen Høringsnotat

NVEs rapport og høringsinnspillene vil danne grunnlag for departementets videre arbeid med kontrollstasjonen. Eventuelle endringer i lov eller forskrift vil senere bli gjenstand for egen høring på vanlig måte. 

Det bes om eventuelle merknader til rapporten innen 29. august 2016.

Uttalelser til rapporten er offentlige etter offentleglova og publisert på departementets nettsider. Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Marianne Norman Tønsberg
(tlf. 22 24 63 46). Det gjenstår et deloppdrag som gjelder elsertifikatsystemets utvikling etter 2020, som NVE skal rapportere på innen 18. oktober 2016.

Med hilsen                                                                        

Toril Svaan (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                 Marianne Norman Tønsberg

                                                                 rådgiver