Tidlig høring av EU-kommisjonens forslag om retningslinje for systemdrift

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2016

Vår ref.: 16/1019

Olje- og energidepartementet viser til EU-kommisjonens forslag til forordning som etablerer en retningslinje (nettkode) for systemdrift (GL SysOp). Nyeste versjon av forslag til forordning følger vedlagt.

Forslag til forordning er hjemlet i forordning (EF) nr. 714/2009 om grensekryssende krafthandel. Forslag til forordning er merket EØS-relevant fra Kommisjonens side. Det presiseres at dette er en vurdering som ikke er sluttført, og departementet vil også selv foreta en vurdering av hvorvidt forordningen er EØS-relevant.

Forslag til forordning er nå til behandling i Grensehandelskomiteen og vil blant annet diskuteres på førstkommende møte i komiteen den 28-29. januar 2016. Det er lagt opp til votering i komiteen før våren. Forslaget vil deretter bli oversendt til Rådet og Europaparlamentet for gjennomgåelse, og kan også bli endret som følge av dette.

EU-kommisjonen har oppfordret til at forslag til forordning forelegges berørte aktører nasjonalt før den videre behandlingen i Grensehandelskomiteen. I tråd med Midlertidige retningslinjer for forvaltningen av Norges deltakelse i EØS- og Schengen-samarbeidet sendes forslaget på høring.

Departementet ber om innspill innen 15. februar 2016. Også andre enn de som står på høringslisten kan komme med innspill. Innspill som departementet bør være kjent med før neste møte i Grensehandelskomiteen som finner sted den 11-12 februar 2016, må være departementet i hende i løpet av 8. februar 2015.

Innsendelse av høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan nå avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no

Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

Med hilsen                                                                         

Laila Berge (e.f.)

underdirektør

                                                                                          Siri A. Bosheim

                                                                                          rådgiver

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

EnergiNorge

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Virke Hovedorganisasjon