Høring av EU-kommisjonens forslag til forordning om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur av 19. oktober COM (2011) 658 final

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.02.2012

Vår ref.:

                                                               Høringsbrev i pdf-format

 

Høring av EU-kommisjonens forslag om forordning om retningslinjer for transeuropeisk energiinfrastruktur av 19. oktober COM(2011) 658 final

EU-kommisjonen la den 19. oktober 2011 frem et forslag til forordning om retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur (Proposal for Regulation on guidelines for Trans-European energy infrastructure and repealing Decision NO 1364/2006/EC" COM(2011) 658 final. Med henblikk på utvikling av posisjoner i den løpende vedtaksprosess anmodes om merknader til dokumentet. Forslaget kan finnes på lenkene til EU kommisjonens hjemmesider og under fanen Høringsnotat.

Saken sendes på høring til den vedlagte adresseliste. Når det gjelder den aktuelle forordningen er den merket som relevant i EØS fra Kommisjonens side. Det presiseres at dette er en vurdering som ikke er sluttført, og selve forslaget er i starten i den interne forhandlingsprosessen i EU. Det er fordelaktig med eventuelle synspunkter så raskt som mulig og helst innen 18.2.d.å.

Med hilsen

Joahn Vetlesen (e.f.)

avdelingsdirektør                                              Inger Lundgreen

                                                                       rådgiver  

 

 

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Utenriksdepartementet

EnergiNorge

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forum for strategisk nettutvikling (FSN)

Defo

Gassco

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Landssammanslutninga av vasskraftkommunar

LO

Nasdaq OMX Commodities

NordPool Spot

Norges vassdrags og energidirektorat

Norsk Hydro ASA

Norsk Industri

Norske Energibrukeres Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

OLF

Oljedirektoratet

Petroleumstilsynet

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Miljøstiftelsen Bellona

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Statkraft SF

Statnett SF

Statoil Norge AS

 

Til toppen