Høring av EU-kommisjonens forslag til nettkoder om nettilknytning for produsenter, forbruk og likestrømskabler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2015

Vår ref.: 15/736

Olje- og energidepartementet viser til EU-kommisjonens forslag til tre nye forordninger som etablerer nettkoder om henholdsvis krav til nettilknytning av kraftprodusenter (NC RfG), nettilknytning av forbruk (NC DCC) og krav til nettilknytning av HVDC-systemer og produksjonsparker tilknyttet via likestrømsledninger (NC HVDC). Seneste versjon av de tre forslagene til forordninger følger vedlagt.

Forslagene til forordninger er hjemlet i forordning (EF) nr. 714/2009 om grensekryssende krafthandel. Forslagene til forordninger er merket EØS-relevante fra Kommisjonens side. Det presiseres at dette er en vurdering som ikke er sluttført, og departementet vil også selv foreta en vurdering av hvorvidt forordningene er EØS-relevante.

Forslagene til forordninger er nå til behandling i Grensehandelskomiteen og vil blant annet diskuteres på førstkommende møte i komiteen 29. april 2015. Det er lagt opp til votering i komiteen før sommeren. Forslagene vil deretter bli oversendt Rådet og Europaparlamentet til gjennomgåelse, og kan også bli endret som følge av dette.

EU-kommisjonen har oppfordret til at forslagene til forordninger forelegges berørte aktører nasjonalt før den videre behandlingen i Grensehandelskomiteen. I tråd med Midlertidige retningslinjer for forvaltningen av Norges deltakelse i EØS- og Schengen-samarbeidet sendes forslagene på høring.

Departementet ber om innspill innen 15. mai 2015. Også andre enn de som står på høringslisten kan komme med innspill. Innspill som departementet bør være kjent med før neste møte i Grensehandelskomiteen 29. april 2015 må være departementet i hende innen 27. april 2015.

Innsendelse av høringssvar
Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan nå avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no

Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

 

Med hilsen                                                                      

 

Laila Berge (e.f.)

underdirektør

                                                                         Guro Landsend Henriksen

                                                                         rådgiver

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ecohz ASA

El & IT forbundet

EnergiNorge

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool Spot

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk Hydro ASA

Norwea

Energibrukerne

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Virke Hovedorganisasjon

Til toppen