Høring av evalueringen av GIEK og Eksportkreditt Norge

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring evalueringsrapport "Evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge AS" utarbeidet av Oslo Economics, BDO og Erik Holtedahl. I Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende fremgikk det at regjeringen ville gjennomføre en evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge for å se nærmere på hvordan eksportfinansieringssystemet fungerer. Tema i evalueringen av GIEK og Eksportkreditt Norge har vært å få belyst virksomhetenes måloppnåelse, om ressursbruken er effektiv og om helheten i det offentlige eksportfinansieringstilbudet fungerer godt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.03.2018

Norsk Industri

Norges Rederiforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Finans Norge

Innovasjon Norge

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

Eksportkreditt Norge AS

GIEK Kredittforsikring AS

Næringslivets hovedorganisasjon

Sparebankforeningen

Norwegian Energy Partners

Norske Skipsverft

IKT-Norge

Norwegian Maritime Exporters, NME

Norfund

Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD)

Finansdepartementet

Utenriksdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Olje- og energidepartementet

Til toppen