Høring av forskriftsendringer i forbindelse med implementering av ny forvaltningsmodell for stamfisk.

Høringsfristen er satt til 14. desember 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2007

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag sendt på høring forslag til forskriftsendringer i forbindelse med implementering av ny forvaltningsmodell for stamfisk.

Forslagene til endringer omfatter tildelings- og driftskrav, samt endring av kontrollavgift for stamfisktillatelser. Endringene i tildelings- og driftsfasen er tekniske og administrative endringer, som sammen med endringene som ble vedtatt 14. august 2007, tar sikte på å danne et konsistent system for tildeling og drift av stamfiskvirksomhet. Disse endringene foreslås å tre i kraft 1. januar 2008.

Høringsfristen er satt til 14. desember 2007.

Kontaktpersoner:

Ekspedisjonssjef Magnor Nerheim, tlf: 22 24 64 60

Førstekonsulent Christopher Grøvdal Rønbeck, tlf 22 24 64 81

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2004 nr 1798 om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften), forskrift 22. desember 2004 nr 1785 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) og forskrift 21. desember 2001 nr 1597 om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet.

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet …….med hjemmel i lov 17. juni 2005 (akvakulturloven) § 5, § 7, § 22, § 23, § 24 og § 26 og i lov 19. desember 2003 nr 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven) § 7 og § 14.

 

I

 

I forskrift 22. desember 2004 nr 1798 (husk endringsforskriften) om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 26 nytt annet og tredje ledd skal lyde:

Tillatelse til akvakultur av stamfisk i sjøvann må også omfatte egnet og klarert landlokalitet. Kravet til regiontilknyting i lakstildelingsforskriften § 33 første ledd gjelder ikke for landlokalitet nyttet til akvakultur av stamfisk.

Lokaliteter som er i bruk som landlokalitet for stamfisk og er klarert som lokalitet for settefisk, kan, i forbindelse med søknad om ny stamfisktillatelse innkommet til Fiskeridirektoratet før 1. januar 2009, unntas fra kravet om lokalitetsklarering.

§ 26 nåværende annet ledd og tredje ledd blir fjerde og femte ledd.

§ 31 skal lyde:

§ 31 Særlige krav til lokalitet for settefisk og landanlegg for stamfisk

       Klarering av lokalitet for settefisk og landanlegg for stamfisk skal ikke gis:

 

1. til sjøvannslokalitet eller merdbasert ferskvannslokalitet, eller 

2. dersom søker ikke har sannsynliggjort at virksomheten har tilgang til tilstrekkelige mengder vann av en kvalitet som sikrer fiskene gode levevilkår, herunder tilstrekkelig vanngjennomstrømning. 

 

II

I forskrift 22. desember 2004 nr 1785 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 39 skal lyde:

Driftsjournalen for akvakulturanlegg med stamfisk skal på lokalitetsnivå i tillegg minst inneholde opplysninger om biologisk avstamming. I tillegg skal driftsjournal for landlokalitet minst inneholde opplysning om:

a) antall liter rogn produsert, og

b) leveranse av rogn internt og eksternt: dato for leveranse, navn på mottaker og antall liter rogn.  

            Opplysningene skal inndeles etter hver årsklasse og om fisken er satt ut vår eller høst.

            Ved samlokalisering av flere tillatelser og selv om innehaveren er den samme, skal det fremgå av driftsjournalen hvilken tillatelse opplysningene refererer seg til.

 

§ 40 nytt tredje ledd skal lyde:

I tillegg til årsklasse nevnt i annet ledd bokstav b skal det for stamfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann fremgå av den månedlige rapporten om fisken er satt ut vår eller høst.  Ved samlokalisering, hvor en tillatelse til akvakultur av stamfisk av laks, ørret og regnbueørret inngår, skal det fremgå av den månedlige rapporten hvilken tillatelse opplysningene refererer seg til. Dette gjelder selv om innehaveren av de ulike tillatelsene er den samme.

§ 40 nåværende tredje til femte ledd blir fjerde til sjette ledd.

Ny § 40a skal lyde:

§ 40a Årlig rapportering stamfisk

      Fra akvakulturanlegg med stamfisk av laks, ørret og regnbueørret på land skal det årlig rapporteres fra 1. juni til 31. mai påfølgende år til Fiskeridirektoratet følgende opplysninger på lokalitetsnivå for hver årsklasse:

a)      antall fisk strøket, herunder antall hunner og antall hanner

b)      tap: antall fisk og årsak

c)      antall liter rogn: produsert, levert, destruert og restbeholdning

I tillegg skal det på tillatelsesnivå redegjøres årlig for biologisk avstamming og opprinnelse, avlsmål, avlsmetode og seleksjonsintensitet.

Ved samlokalisering av flere tillatelser og selv om innehaveren er den samme, skal det fremgå av den årlige rapporten hvilken tillatelse opplysningene refererer seg til.

Frist for innsendelse av den årlige rapporten er den 15. juli påfølgende år.

Ny § 45a skal lyde:

§ 45a Stryking av matfisk

            Laks, ørret og regnbueørret som har levd i sjøvann, kan ikke strykes uten at fisken fra og med tidspunktet for sjøsetting har vært en del av driften i en tillatelse til akvakultur av stamfisk.

Ny § 45b skal lyde:

§ 45b Kompetanse stamfisk

            Innehaver av stamfisktillatelse skal til enhver tid ha avlsfaglig kompetanse.

§ 59 skal lyde:

§ 59 Tilsyn og vedtak

Fiskeridirektoratet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i § 5, § 6 første ledd, § 7 første, tredje og fjerde ledd, § 8, § 10 første, tredje og fjerde ledd, § 13, § 15, § 15a, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35 med unntak av tredje ledd, § 36, § 37 bokstav a-f og h, § 38 første ledd bokstav a, b, c og g og andre ledd, § 39, § 40, § 40a, § 42, § 42a, § 42b, § 45a, § 45b, § 46, § 48 første ledd og andre ledd bokstav a t.o.m. d, § 56 unntatt andre ledd bokstav d, § 57 og § 58a.

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i § 6 andre og tredje ledd, § 7 første, andre og fjerde ledd, § 9, § 10 unntatt tredje ledd, § 11, § 12, § 14, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 31, § 35 med unntak av fjerde ledd, § 36, § 37 bokstav a, b, e, f og g, § 38 første ledd og andre ledd bokstav a, b og c, § 39 unntatt bokstav a og tredje ledd, § 40 første ledd og annet ledd unntatt bokstav h, § 40a, § 41, § 42 tredje ledd, § 43, § 44, § 45, § 45a, § 47, § 48 unntatt andre ledd bokstav b, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57 og § 58.

§ 60 første ledd skal lyde:

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene nevnt i § 59 første ledd, bortsett fra § 42a første og annet ledd og § 45a.

III

I forskrift 21. desember 2001 nr 1597 om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet gjøres følgende endringer:

§ 3 nytt tredje ledd skal lyde:

I tillegg skal innehaver av tillatelse til akvakultur av stamfisk av laks, ørret og regnbueørret betale en årlig avgift på kr 5.000,- for tilsyn og kontroll per stamfisktillatelse.

IV

Endringene i laksetildelingsforskriften og akvakulturdriftsforskriften trer i kraft 1. januar 2008.

            Endringene i forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet trer i kraft 1.

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Fiskeridirektoratet

Kystdirektoratet

Mattilsynet

Konkurransetilsynet

Statens forurensningstilsyn

Direktoratet for naturforvaltning

Norges Vassdrags- og energidirektorat

Sametinget

Innovasjon Norge

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Norske sjømatbedrifters landsforening

NHO

Kommunenes Sentralforbund

LO v/ Fellesforbundet

WWF

Naturvernforbundet

Bellona

SINTEF

Akvaforsk

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Fiskeriforskning

Havforskningsinstituttet

AquaGen

SalmoBreed

Marine Harvest

Mainstream

Salmar

Eidfjord Sjøfarm

Rauma Gruppen

Ilsvåg

 

 

Til toppen