Høring av EU-kommisjonenes forslag under energimarkedspakken av 19.9.2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2007

EU-kommisjonen la den 19.september då. frem forslag relatert til det indre energimarked ("energimarkedspakken"). Forslagene som er EØS-relevante består av fem ulike deler;

 

1) Forslag til forordning om etablering av et byrå for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer: COM (2007) 0530 i pdf-format

 

2) Forslag til felles regler for det indre elektrisitetsmarkedet: COM (2007) 0528 i pdf-format

 

3) Forslag til grensekryssende handel for elektrisitet: COM (2007) 0531 i pdf-format 

 

4) Forslag til felles regler for det indre gassmarked: COM (2007) 0529 i pdf-format

 

5) Forslag til forordning om grensekryssende handel med naturgass: COM (2007) 0532 i pdf-format

Adresseliste:

Industri Energi; Youngsgt. 11; 0181 Oslo;

Norsk Industri; Postboks 7072 Majorstuen; 0306 Oslo;

Nordpool; Postboks 373; 1326 Lysaker;

Framtiden i våre hender; Fredensborgv. 24 G; 0177 Oslo;

Barne- og familiedepartementet; Postboks 8036 Dep; 0030 Oslo

Justisdepartementet; Postboks 8005 Dep; 0030 Oslo

Samferdselsdepartementet; Postboks 8010 Dep; 0030 OSLO;

Utenriksdepartementet; Postboks 8114 Dep; 0032 OSLO;

StatoilHydro; 4035 STAVANGER;

Statnett SF; Postboks 5192 Majorstuen; 0302 OSLO;

Statkraft SF; Postboks 200 Lilleaker; 0216 OSLO;

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker - SRN; Postboks 7 Sentrum; 0101 OSLO;

Oljeindustriens Landsforening; Postboks 8065 Postterminalen; 4068 STAVANGER;

Oljedirektoratet; Postboks 600 Sentrum; 4003 STAVANGER;

Næringslivets Hovedorganisasjon; Postboks 5250 Majorstuen; 0303 OSLO;

Norsk Petroleumsinstitutt; Postboks 7190 Majorstuen; 0307 OSLO;

Norsk Hydro ASA; 0240 Oslo;

Norges vassdrags- og energidirektorat; Postboks 5091 Majorstuen; 0301 OSLO;

Norges Naturvernforbund; Postboks 342 Sentrum; 0101 OSLO;

Norges Miljøvernforbund; Skuteviksbodene 24; 5035 BERGEN;

Miljøverndepartementet; Postboks 8013 Dep; 0030 OSLO;

Miljøstiftelsen Bellona; Postboks 2141 Grünerløkka; 0505 OSLO;

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar; Postboks 471 Sentrum; 0105 OSLO;

Landsorganisasjonen i Norge; Youngs gate 11; 0181 OSLO;

Kommunenes Sentralforbund; Postboks 1378 Vika; 0114 OSLO;

Forbrukerombudet; Postboks 4597 Nydalen; 0404 OSLO

Forbrukerrådet; Postboks 4594 Nydalen; 0404 OSLO

Forum for Strategisk Nettutvikling; Postboks 188; 8551 Lødingen;

Enova SF; 7030 TRONDHEIM;

Energibedriftenes Landsforening; Postboks 7184 Majorstuen; 0307 OSLO;

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett, v/Ulf Hammer,
Postboks 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Til toppen