Høringer

Høring av forslag til en ny forskrift om bevilling for tobakkssalg

NB! Høringen ble trukket tilbake 13.1.2014

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2014

Vår ref.: 13/4111 FOS/HW

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag til en ny forskrift om bevilling for salg av tobakksvarer. Forslaget bygger på forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften), men det foreslås også noen særreguleringer, spesielt knyttet til gebyrer og bevillinger for en enkelt anledning. Et notat om beregning av gebyrsatser vedlegges høringsnotatet.

Departementet sendte 8. oktober 2013 forslag til endringer i alkoholloven og alkohol­forskriften på høring. Enkelte av de samme endringsforslagene er også foreslått i dette høringsnotatet.

 Det foreslås samtidig enkelte tekniske oppdateringer i forskrift 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame mv. (reklameforskriften) og forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksvarer (merkeforskriften).

Høringsfristen er 24. januar 2014.  Det bes om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@hod.dep.no.

Høringsuttalelse kan også sendes per post til: Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo.

Med vennlig hilsen                                                           

Marit Lie (e.f.)
fung. avdelingsdirektør                                                    Helena Wilson
                                                                                    fagdirektør

Departementene
Sametinget
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Delta
Direktoratet for arbeidstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Actis
Airport Retail Norway AS
Akademikerne
Aktive Foreldre
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Bensinforhandlernes Bransjeforening
Blå Kors
Coop Norge AS
Dagligvareleverandørenes Forening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Det Norske Cigarselskap
Det Norske Totalavholdsselskap
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Forbundet mot rusgift
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forskningsstiftelsen FAFO
Forum for Reise og Handel
FORUT
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handel og kontor
HR Norge
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Juvente
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kreftforeningen
Landets pasient- og brukerombud
Landets politidistrikt
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsgruppen av helsesøstre NSF
Landslaget mot tobakksskadene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Lederne
Lærernes yrkesforbund
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kolsråd
Norges Astma- og allergiforbund
Norges bygdekvinnelag
Norges Colonialgrossisters forbund (NCF)
Norges Forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Barnevernsamband
Norsk helse- og avholdsforbund
Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk lektorlag
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Norsk skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
OLF Oljeindustriens Landsforening
PARAT
Philip Morris Norway AS
Private grunnskolar
Private vidaregåande skolar
Redd Barna
Røykfritt Miljø Norge
Skolenes landsforbund
Sol Cigar CO AS
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Swedish Match Norge AS
Tobakkindustriens felleskontor
Tobakksfritt
Travel Retail Norway AS
Ungdom mot narkotika
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)