Høring av forslag til endringer i forskrift i medhold av oreigningsloven § 5

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift av 2. juni 1960 Nr. 1 Forskrift i medhold av oreigningslovens § 5 om rett til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.09.2015

Vår ref.: 14/1535

Olje- og energidepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift av 2. juni 1960 Nr. 1 Forskrift i medhold av oreigningslovens § 5 om rett til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep. Forslaget innebærer overføring av ekspropriasjonsmyndighet til NVE i de tilfellene der NVE fatter vedtak eller gir pålegg i medhold av eksisterende vassdragskonsesjoner eller lov eller forskrift, og hvor tiltaket medfører behov for ekspropriasjon av tilleggsarealer.

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg elektronisk til: postmottak@oed.dep.no. Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å komme med kommentarer. Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Høringsfristen er 22. september 2015.

Ev. spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Pål Martin Sand (pal-martin.sand@oed.dep.no / telefon 22 24 62 93).

Med hilsen                                                                         

 

Olav Boge (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Pål Martin Sand

                                                                                          seniorrådgiver

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Den norske advokatforening

Distriktenes Energiforening (DEFO)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energibrukerne

EnergiNorge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering

Foreningen til Hallingdalsvassdragets Regulering

Framtiden i våre hender

Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB)

Greenpeace Norge

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

NTNU

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norsk institutt for vannforskning - NIVA

Norsk institutt for naturforskning - NINA

Norsk Hydro ASA

Norwea

Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB)

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraft AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

ZERO

Til toppen