Høring av forslag til endringer i medisinsk fødselsregisterforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette endringer i medisinsk fødselsregisterforskriften på høring. Departementet foreslår at alle behandlinger av assistert befruktning skal inngå i registeret. Forslaget er en oppfølging av Stortingets behandling av Prop. 34 L (2019-2020) Endringer i bioteknologiloven mv., se Innst. 296 L (2019-2020).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.03.2021

Vår ref.: 20/5630

Høring av forslag til endringer i medisinsk fødselsregisterforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette endringer i medisinsk fødselsregisterforskriften på høring. Departementet foreslår at alle behandlinger av assistert befruktning skal inngå i registeret. Forslaget er en oppfølging av Stortingets behandling av Prop. 34 L (2019-2020) Endringer i bioteknologiloven mv., se Innst. 296 L (2019-2020).

Frist for merknader er 9. mars 2021.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: https://www.regjeringen.no

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.

Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

 

 

Anne Sofie H. von Düring

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide
Amnesty International Norge
Autismeforeningen i Norge

Barnekreftforeningen
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bioteknologirådet
Biskopene

Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske kirke
Den norske legeforening
Departementene
De regionale forskningsetiske komiteer
Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin og helsefag
Diabetesforbundet
Direktoratet for e-helse

Folkehelseinstituttet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB)
Forskerforbundet
Frambu
Frelsesarmeen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gatejuristen

Helsedirektoratet
HIV-Norge
Human-Etisk Forbund
Humanistforbundet
Hørselshemmedes Landsforbund

Institutt for samfunnsforskning
Jordmorforbundet NSF
Juristforbundet
JURK – Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon
Kirkerådet
Kreftforeningen
Kreftregisteret
KS
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar

Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)
Landets kommuner
Landets pasient- og brukerombud
Landets private sykehus
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for slagrammede
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsgruppen av helsesøstre, NSF
Legeforeningens forskningsinstitutt
LO - Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillingssenteret

Menneskerettsalliansen
Menneskeverd
MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU
Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse – NAKMI
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)
NOFAB – Norsk forening for assistert befruktning
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handikapforbund
Norges ingeniør og teknologiorganisasjon/Bioingeniørfaglig institutt (NITO/BFI)
Norges kristelige legeforening
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Parkinsonforbund
Norsk Biotekforum
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Forbund for Svaksynte
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk forening for slagrammede
Norsk Forening for Tuberøs Sklerose
Norsk gynekologisk forening
Norsk Immunsviktforening
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Psykologforening
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk senter for stamcelleforskning
Norsk sykepleierforbund
Norsk Tourette Forening
NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen Voksne for Barn
Oslo katolske bispedømme

Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rettspolitisk forening
Riksrevisjonen
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Rådet for legeetikk

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo
Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Stiftelsen Kirkeforskning - KIFO
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stoffskifteforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Sysselmannen på Svalbard

Tankesmien Skaperkraft
Teknologirådet
Turner Syndrom foreningen i Norge

Unio

Velferdsinstituttet NOVA
YS - Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Ønskebarn