Høring av forslag til endringer i tobakksskadeloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.04.2012

Resultatet av høringen finnes på Stortingets hjemmeside

Vår ref.: 201102411

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om en rekke endringer i tobakksskadeloven med forskrifter for å begrense ungdoms tilgang til tobakk, utvide de tobakksfrie arenaene i samfunnet og styrke vernet mot passiv røyking. De viktigste forslagene i høringsnotatet er omtalt under punkt 1.2 Hovedinnholdet i departementets forslag. I tillegg til de konkrete forslagene, bes det om høringsinstansenes innspill på enkelte andre forslag som har vært oppe i den offentlige debatten. Departementet ber om synspunkter som grunnlag for videre behandling. Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til de konkrete forslagene, men vil gjøre dette i etterkant av høringen.

Høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@hod.dep.no eller per brev til departementet. Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside. Det bes om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for underliggende etater og medlemsorganisasjoner, og at departementet underrettes dersom aktuelle høringsinstanser mangler på høringslisten. Høringsnotatet er også tilgjengelig på departementets hjemmeside

Frist for høringsuttalelser er fredag 20.04.12.

Med vennlig hilsen


Marit Lie e.f.
underdirektør                                                                  Siri Næsheim
                                                                                     seniorrådgiver

Høringsinstanser

Departementene

Sametinget

Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Delta
Direktoratet for arbeidstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet

Actis
Airport Retail Norway AS
Akademikerne
Aktive Foreldre
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Bensinforhandlernes Bransjeforening
Coop Norge AS
Dagligvareleverandørenes Forening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Det Norske Cigarselskap
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Forskningsstiftelsen FAFO
Forum for Reise og Handel
Handel og kontor
HR Norge
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Hovedorganisasjonen Virke
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Kanvas
Kommunenes sentralforbund (KS)
Kreftforeningen
Landets høyskoler med helsefaglig utdanning
Landets høyskoler med samfunnsvitenskapelig utdanning
Landets pasient- og brukerombud
Landets regionale helseforetak
Landets universiteter
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landsforeningen for private sykehus
Landsgruppen av helsesøstre NSF
Landslaget mot tobakksskadene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Lederne
Lærernes yrkesforbund
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kolsråd
Nasjonalt råd for tobakksforebygging
NIFU STEP
Norges Astma- og allergiforbund
Norges bygdekvinnelag
Norges Colonialgrossisters forbund (NCF)
Norges Forskningsråd
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk Barnevernsamband
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helse- og velferdsforum
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk lektorlag
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
Norsk skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
OLF Oljeindustriens Landsforening
PARAT
Philip Morris Norway AS
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Private grunnskolar
Private vidaregåande skolar
Privatskoleorganisasjonene
Redd Barna
Røykfritt Miljø Norge
Skolenes landsforbund
Sol Cigar CO AS
Statlige grunnskoler og videregående skoler
Steinerbarnehagene i Norge
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Swedish Match Norge AS
Tobakkindustriens felleskontor
Tobakksfritt
Travel Retail Norway AS
Trygge barnehager A/S
Ungdom mot narkotika
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen