Høring — av forslag til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Resultat: Forskrift av 21.12.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.11.05
  • Sendt på høring 04.10.05

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/1662 SL jol/rla

04.10.05

Høring av forslag til forskrift om fastsetting av inngangsverdi ved realisasjon av landbrukseiendom

Vedlagt følger høringsnotat vedrørende overnevnte. For å få forskriften på plass før årsskiftet settes høringsfristen til seks uker.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

Jan-Ola Larsen
seniorrådgiver

Høringsnotatet kan du lese her (PDF-format)

Landbruksdepartementet
Skattedirektoratet
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Skogeierforbund
Norskog Norsk Skogbruksforening

Til toppen