Høring av rapporten "En kunnskapsbasert kulturpolitikk"

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”En kunnskapsbasert kulturpolitikk” på høring. Rapporten er utarbeidet av et utvalg ledet av professor Jan Grund, og ble levert til Kulturdepartementet 16. mai 2012.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2012

Vår ref.: 10/4772

Høring av rapport fra Kulturdepartementets eksterne FoU-utvalg

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”En kunnskapsbasert kulturpolitikk” på høring. Rapporten er utarbeidet av et utvalg ledet av professor Jan Grund, og ble levert til Kulturdepartementet 16. mai 2012.

Høringsdokumentene er tilgjengelige på www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer.

Instanser som ikke står på høringslisten kan også sende høringssvar. Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør forelegges eventuelle underliggende organer. Vi oppfordrer også til å videresende brevet til andre interesserte.

Vi ber om at høringsuttalelsene sendes på e-post til postmottak@kud.dep.no.

Høringsfristen er 15. november 2012.

 

Med hilsen

Roy Kristiansen (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

Gunhild Strand Molle
seniorrådgiver

 

  

Høringsinstanser:

Universitets- og høgskolerådet

Statistisk sentralbyrå

Sametinget

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norges forskningsråd

KS

Agderforskning AS

Møreforsking AS

Telemarksforskning

NOVA

NIFU STEP

NIBR

Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Stiftelsen kirkeforskning (KIFO)

UNI Rokkansenteret

Fafo

Norut Tromsø

NIKU

IRIS

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Norsk Kulturråd

Riksantikvaren

Norsk teater- og orkesterforening

Kunstnernettverket

Music Norway

Danse- og teatersentrum

NORSK SCENEKUNSTBRUK

Norges museumsforbund

Norges kulturvernforbund

Norsk kritikerlag

Norsk barnebokinstitutt

Den norske forleggerforening

Norsk forfattersentrum

Norsk bibliotekforening

Landslaget for privat- og lokalarkiv

Norske kyrkjeakademi

Unge kunstneres samfund

Norske grafikere

Norges musikkorps forbund

Norges korforbund

Norsk arkivråd

Frivillighet Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Norsk teaterråd

Norsk musikkråd

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Festspillene i Bergen

Festspillene i Nord-Norge

ULTIMA

Riddu Riddu

Horisont/ Mela

Førde Int. folkemusikkfestival

Peer Gynt Stemnet

Nordnorsk kunstnersenter

Språkrådet

Nasjonalbiblioteket

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Norsk litteraturfestival

Noregs mållag

Det Norske Samlaget

Arkivverket

Norsk lokalhistorisk institutt

Norsk filminstitutt

Norsk publikumsutvikling

NORLA

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Nobels fredssenter

Senter for immateriell kulturarv

TrAP (Transnational Arts Production)

Black Box Teater

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Norges idrettsforbund

Medietilsynet

Rådet for medieforskning

MedieNorge (UiB)

Institutt for journalistikk

Mediebedriftenes landsforening

Landslaget for lokalaviser

Norsk journalistlag

Norsk lokalradioforbund

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Produsentforeningen

NRK forskningen

Konkurransetilsynet

Post- og teletilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kunst i offentlige rom (KORO)

Riksteatret

Rikskonsertene

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Norsk Form

Bergen Kunsthall

Office of Contemporary Art - OCA

Rådet for folkemusikk og dans

Riksscenen

Dansens hus

Danseinformasjonen

Dramatikkens hus

Den Nationale Scene

Den Norske Opera og Ballett

Det Norske Teatret

Nationaltheatret

Agder teater

Carte Blanche

Haugesund Teater

Hordaland Teater

Hålogaland Teater

Nordland teater

Nord-Trøndelag Teater AS

Rogaland teater

Sogn og Fjordane teater

Teater Ibsen

Teater Innlandet

Teatret Vårt

Trøndelag teater

Oslo-Filharmonien

Stiftelsen Harmonien

Trondheim Symfoniorkester

Stavanger Symfoniorkester

Stiftelsen KSO - Kristiansand Symfoniorkester

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester

Det norske blåseensemble anno 1734

DEN NYE OPERA

Opera Nordfjord

Opera Sør

Opera Østfold

Operaen i Kristiansund AS

OscarsborgOperaen

RingsakerOperaen

Steinvikholm Musikkteater

Punkt Ø

Østfoldmuseene

Akershusmuseet

Henie Onstad Kunstsenter

Norsk Folkemuseum

Norsk Maritimt Museum

Norsk Teknisk Museum

Oslo Museum

Hedmark fylkesmuseum

Gudbrandsdalsmusea

Lillehammer Kunstmuseum

Lillehammer Museum

Mjøsmuseet

Randsfjordmuseene

Valdresmusea

Blaafarveværket

Drammens museum for kunst og kulturhistorie

Eiker og Lågendalen museum

Hallingdal museum

Hringariki

Kunstnerdalen Kulturmuseum

Norsk Bergverksmuseum

Preus museum

Vestfoldmuseene

Norsk Industriarbeidermuseum

Telemark Museum

Vest-Telemark Museum

Aust-Agder kulturhistoriske senter

Grimstad bys museer

Næs Jernverksmuseum

Setesdalsmuseet

Agder naturmuseum og botanisk hage

Sørlandets Kunstmuseum

Vest-Agder-museet

Dalane Folkemuseum

Haugalandmuseene

Jærmuseet

Museum Stavanger

Ryfylkemuseet

Baroniet Rosendal

Bergens Sjøfartsmuseum

Bymuseet i Bergen

Hardanger og Voss museum

Kunstmuseene i Bergen

Museum Vest

Museumssenteret i Hordaland

Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum

Sunnhordland Museum

Musea i Sogn og Fjordane

Kulturkvartalet

Nordmøre museum

Nynorsk kultursentrum

Romsdalsmuseet

Sunnmøre Museum

Museene i Sør-Trøndelag

Museet Midt

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Helgeland museum

Museum Nord

Norsk Luftfartsmuseum

Nordlandsmuseet

Midt-Troms Museum

Nordnorsk Kunstmuseum

Nord-Troms Museum

Perspektivet Museum

Sør-Troms Museum

Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark

Varanger museum

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum

Svalbard museum

Barne- og likestillingsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kommunal og regionaldepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljødepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Gjøvik

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Buskerud

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Bergen

Høgskolen Stord/Haugesund

Høgskolen i Ålesund

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Finnmark

Samisk høgskole/Sámi Allaskuvla

Høgskolen i Hedmark

Høgskulen i Volda

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Narvik

Høgskolen i Oslo og Akershus

Norges veterinærhøgskole

NOKUT

Kunsthøgskolen i Oslo

Universitets- og høgskolerådet

Samordna Opptak

Universitet for miljø- og

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Agder

Kunst- og designhøgskolen

Høgskolen i Molde

UNINETT

Universitetet i Nordland

Arkitektur- og designhøgskolen

Norges musikkhøgskole

Norges idrettshøgskole

Norges handelshøyskole

NTNU

Universitetet i Oslo

Universitetet i Bergen

Universitetet i Tromsø

Til toppen