Høring av tilknytningskodene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2016

Vår ref.: 15/256

Olje- og energidepartementet viser til tre nye forordninger som etablerer nettkoder om henholdsvis krav til nettilknytning av kraftprodusenter (RfG – "Network Code on Requirements for Generators"), nettilknytning av forbruk (DCC – "Network Code on Demand Connection") og krav til nettilknytning av HVDC-systemer og produksjonsparker tilknyttet via likestrømsledninger (HVDC – "Network Code on High Voltage Direct Current Connections"). RfG ble vedtatt i komitologi 26. juni 2015, HVDC ble vedtatt 11. september 2015 og DCC ble vedtatt 16. oktober 2015. Alle tre er nå til gjennomgang i Rådet og EU-Parlamentet før de anses endelig vedtatt og kan tre i kraft i EU.

Forslagene til forordninger er hjemlet i forordning (EF) nr. 714/2009 om grensekryssende krafthandel. Forslagene til forordninger er merket EØS-relevante fra Kommisjonens side. Det presiseres at dette er en vurdering som ikke er sluttført, og departementet vil også selv foreta en vurdering av hvorvidt forordningene er EØS-relevante.

I henhold til Midlertidige retningslinjer for forvaltningen av Norges deltakelse i EØS- og Schengen-samarbeidet pkt. 4.2, skal ansvarlig departement sørge for at regelverksforslag fra EU-Kommisjonen normalt skal høres før en foreløpig norsk posisjon foreligger i saken. Høring gjennomføres på hensiktsmessig måte. 

Departementet viser til tidligere høring av utkastet til tilknytningskoder med frist 15. mai 2015. Høringsnotat og høringsuttalelser er å finne på regjeringen.no.

Siden mai har RfG, DCC og HVDC blitt vedtatt med enkelte viktige endringer. Det bes i denne omgang særlig om innspill til den endelige formuleringen av RfG artikkel 7 nr. 9. Videre bes det særlig om innspill til fault-ride-through-kravene i regelverket.

Departementet viser til Statnetts implementeringsprosjekt, etter oppdragsbrev fra NVE. 5. februar 2015 "Gjennomgang av europeiske nettkoder om nettilknytning med tanke på praktisk gjennomføring i Norge". Høringsinnspill vil bli offentliggjort på vanlig måte på departementets nettsider, men høringsinstansene kan vurdere om de ønsker å sende inn høringssvar til dette prosjektet i Statnett parallelt med at innspill sendes inn til Olje- og energidepartementet i denne høringen.  

Departementet ber om innspill innen 31. januar 2016. Høringen er åpen og alle kan komme med høringsinnspill.

Innsendelse av høringssvar
Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan nå avgis digitalt. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Høringsuttalelsen sendes da til: postmottak@oed.dep.no

Uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

 

For ytterligere informasjon og lenker til dokumentene viser departementet til NVEs nettsider:

https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/europeisk-regelverksutvikling/nettkoder/tilknytningskodene-rfg-dcc-hvdc/