Høring - tilleggsutredning om full liberalisering av postmarkedet

Samferdselsdepartementet sender på høring en tilleggsutredning om konsekvensene av full liberalisering av det norske postmarkedet. Høringsfristen er 31. august 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2009

Tilleggsutredningen bør ses i sammenheng med høringen om liberalisering av postmarkedet, som nå er til behandling i Samferdselsdepartementet.

Tilleggsutredningen Liberalisering av postmarkedet i Norge - utdypning av enkelte problestillinger (pdf), utarbeidet av Samfunns- og næringslivsforskning AS, utgjør høringsnotatet.

Likelydende brev sendt til:

Akademikerne 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Barne- og likestillingsdepartementet 
Dampskibsexpeditørernes forening 
Datatilsynet 
Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltagelse og tilgj.het 
Den Norske Fagpresses Forening 
Departementenes servicesenter 
DHL International AS 
Fagpressens Informasjonskontor (Postvakt) 
Finansdepartementet 
Finansnæringens Hovedorganisasjon 
Fiskeri- og kystdepartementet 
Forbrukerombudet 
Forbrukerrådet 
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
Forsvarsdepartementet 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 
Helse- og omsorgsdepartementet 
HSH 
Huseiernes Landsforbund 
Justis- og politidepartementet 
Kommunal- og regionaldepartementet 
Konkurransetilsynet 
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 
Kultur- og kirkedepartementet 
Kunnskapsdepartementet 
Landbruks- og matdepartementet 
Landslaget for Lokalaviser 
Landsorganisasjonen i Norge 
Logistikk- og transportindustriens landsforening 
lokalPosten 
MediaPost AS 
Mediebedriftenes Landsforening 
Miljøverndepartementet 
Nei til EU 
Norges Handikapforbund 
Norges Naturvernforbund 
Norges Røde Kors 
NorPost AS 
Norsk Pensjonistforbund 
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom) 
Norsk Transport- og Logistikkforening 
Norske Flyspeditørers Forening 
Nærings- og handelsdepartementet 
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Olje- og energidepartementet 
Posten Norge AS 
Schenker AS 
Strålfors AS 
TNT Norge AS 
TollpostGlobe AS 
Utenriksdepartementet 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

 

Til toppen