Høring - endringer i budsjett- og regnskapsforskriften - Årsavslutningen, noteopplysninger om garantier mv.

Forslagene inneholder i hovedsak nye krav til noteopplysninger i kommuneregnskapet og justeringer i reglene for årsavslutningen, samt enkelte andre forslag. Forslaget er at endringene trer i kraft for inneværende regnskapsår, slik at endringene vil gjelde for årsavslutningen 2021.

Status: På høring

Høringsfrist: 21.11.2021

Vår ref.: 19/2898

Departementet foreslår i vedlagte høringsnotat flere endringer forskrift 7.6.2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Forslagene inneholder i hovedsak nye krav til noteopplysninger i kommuneregnskapet og justeringer i reglene for årsavslutningen, samt enkelte andre forslag. Forslaget er at endringene trer i kraft for inneværende regnskapsår, slik at endringene vil gjelde for årsavslutningen 2021.

 

Høringsfristen er 21. november 2021.

 

Alle kan avgi høringsuttalelse, også de som ikke er oppført på listen over høringsinstanser.  Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og blir publisert på departementets nettsider.

 

Med hilsen

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Bent Devik

utredningsleder

Departementene

Statsministerens kontor

Statsforvalterne

 

Fylkeskommunene

Kommunene

Longyearbyen lokalstyre

 

Direktoratet for økonomistyring

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

 

Handelshøyskolen BI

Nord Universitet

Norges handelshøyskole NHH

NTNU

Oslo Met

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Norges arktiske universitet

 

Den norske Revisorforening

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norsk Rådmannsforum

Regnskap Norge

 

Kommunalbanken AS

 

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Delta

Fagforbundet i Norge

Finans Norge

KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Samfunnsbedriftene