Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Endringer i valgloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.09.2004

linkintHoveddelHøringsinstanserHøringsinstanser etter liste

Deres ref

Vår ref
04/1937-1 JMS

Dato
04.06.04

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette ut et høringsnotat med forslag til endringer i lov av 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven).

Høringsfristen er mandag 6. september 2004.

Høringsnotatet inneholder en evaluering av den praktiske gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 samt omtale av en del lovendringsforslag, som etter departementets oppfatning er nødvendige.

De viktigste endringene som forelås er:

  • Stortinget har vedtatt at velgere som på valgdagen lider av alvorlig sjelelig svekkelse eller nedsatt bevissthet skal følge særlige prosedyreregler ved stemmegivningen. Det fremmes på denne bakgrunn forslag om at tilsvarende regler skal gjelde ved forhåndsstemmegivningen. Videre foreslås det presisert i loven at slike stemmegivninger skal forkastes.
  • Det presiseres i loven at velgere som er møtt frem ved et valglokale før det fastsatte stengetidspunktet, skal få avgi stemme (dvs. både velgere som er kommet inn i lokalet og velgere som står i kø utenfor lokalet). Valgloven er i dag utydelig på dette området, men forslaget er i tråd med praksis og departementets tolkning av loven.
  • Velgere som trenger assistanse ved stemmegivningen skal ikke selv kunne bestemme hvem de ønsker hjelp av. Det foreslås at hjelperne skal være stemmemottakere, valgfunksjonærer eller medlemmer av stemmestyret. Velgere som lider av alvorlige psykiske eller fysiske funksjonshemninger skal likevel kunne utnevne egne hjelpere.

Videre inneholder høringsutkastet enkelte andre endringer, hovedsakelig av teknisk art.

Høringssaken finnes på linkurlhttp://www.krd.no/_blankwww.krd.no, under menyen ”Aktuelt” og ”Høringssaker”.

Med hilsen

Christine Hjortland e.f.
Avdelingsdirektør

Jan Morten Sundeid
prosjektleder

Vedlegg

Forslag til endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) pdf-format

Høringsinstanser
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmenn
Departementene
Avdelingene i KRD
Politiske partier
Kommunenes Sentralforbund
Skattedirektoratet
Statistisk Sentralbyrå
Riksarkivet
Sivilombudsmannen
Utlendingsdirektoratet
Sametinget
Kompetansesenter for likestilling
Postens Sentralledelse
Den norske dommerforening
Den norske advokatforening
Norsk rådmannsforum
NKK - Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Norges kommunerevisorforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Norsk arbeidsgiversforening for virksomheter med offentlig tilknytning
Landsorganisasjonen i Norge
Fagforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Akademikerne
Utdanningsforbundet
Norsk Journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
By- og bygdelagsforbundet /By- og bygdelisteorganisajonen
Ungdommenes Demokratiforum
Elevorganisajonen i Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Norges handikapforbund
SAFO - Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner
Norges døveforbund
Norges blindeforbund
Mental helse Norge
Norsk pensjonistforbund
Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
NTNU-Universitetet i Trondheim
Universitet i Tromsø
Handelshøyskolen BI
Institutt for samfunnsforskning
Norges forskningsråd
Brønnøysundregistrene Partiregisteret
Ephorma
Wang Global
Sem og Stenersen Prokom AS
Norsik A/S
Norsk Markedsanalyse Forening
Universitets- og Høyskoleutdannedes forbund
Kommunedata AL

Til toppen