Høring — forskrift om unntak fra forvaltningslovens klageregler for vedtak fattet av Finansmarkedsfondet

Resultat: Kgl.res. 17.desember 2004 Forskrift om unntak fra forvaltningslovens klageregler for vedtak fattet av Finansmarkedsfondet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 24. november 2004
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

01/3487 FM ANL

14.10.2004

Høring – forskrift om unntak fra forvaltningslovens klageregler for vedtak fattet av Finansmarkedsfondet

Vedlagt følger utkast til forskrift om unntak fra forvaltningslovens klageregler for vedtak fattet av Finansmarkedsfondet.

I forbindelse med omdannelsen av Oslo Børs til allmennaksjeselskap ble deler av vederlaget for salg av aksjene ved Stortingets beslutning 14. desember 2001 overført til et finansmarkedsfond (Finansmarkedsfondet). Stortinget har også vedtatt at en del av overskuddet fra salget av Verdipapirsentralen skal overføres til fondet. Fondet består i dag av vel 200 mill. kr. Utdeling av midler skjer fra fondets avkastning. Denne avkastningen vil utgjøre ca. 10 millioner kroner i året i 10 år fremover. Avkastningen deles ut til forskning, utdanning og allmennopplysning innenfor finansmarkedsområdet . Det er fondets styre som beslutter utdeling av midlene. Det ble lyst ut midler fra fondet første gang 19. desember 2003. Mer informasjon om Finansmarkedsfondet finnes på fondets hjemmeside www.finansmarkedsfondet.no.

Justisdepartementet har i sitt brev 17. desember 2003 slått fast at Finansmarkedsfondet må anses som et forvaltningsorgan. Dette innebærer at forvaltningsloven får anvendelse for fondet. Beslutninger om å tildele støtte eller beslutninger om å avslå tildeling vil være enkeltvedtak som i utgangspunktet kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI om klage og omgjøring, dvs. til Finansdepartementet. Etter forvaltningsloven § 28 fjerde ledd kan Kongen gi forskrift som begrenser klageretten når tungtveiende grunner taler for det. I sitt brev 20. april 2004 til Finansdepartementet samtykket Justisdepartementet i at det fremmes en kgl. res. der det gjøres unntak fra retten til å klage over fondets skjønnsutøvelse, men der adgangen til å klage over saksbehandlingen beholdes.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til vedlagte forskriftsutkast innen 24. november 2004.

Med hilsen

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Anne Karine Lødeng
seniorrådgiver

Vedlegg: Forskriftsutkast

Gjenpart: Justisdepartementet

Fastsatt ved kgl. res av xx.xx. 2004 med hjemmel i forvaltningsloven § 28 fjerde ledd. Fremmet av Finansdepartementet.

I

Klage over vedtak truffet av Finansmarkedsfondet kan bare omfatte saksbehandlingen og ikke skjønnsutøvelsen.

II

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder også for saker der det allerede er inngitt klage.

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Alle departementene
Banklovkommisjonen
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Institutt for økonomi v/Universitetet i Bergen
Institutt for økonomi v/Universitetet i Tromsø
Institutt for samfunnsøkonomi v/Universitetet i Trondheim (NTNU)
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
Norsk Presseforbund
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt v/sekretær Erling Broen
Næringslivets Aksjemarkedsutvalg
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

FINANSMARKEDSFONDETS STYREMEDLEMMER:
Einar Forsbak
Mette Brynnildsen
Per Christiansen
Erik Garaas
Even Trygve Hansen
Kirsten Idebøen
Tom Kolvig
Jøril Mæland
Christina Stray

Til toppen