Høring - Forskrift om valg av Sameting

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2004

linkintHoveddelHøringsinstanserHøringsinstansene

Deres ref

Vår ref

Dato

04/2206-3 SDA

05.07.2004

Forskrift om valg av Sameting - høring

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette ut på høring utkast til forskrift om valg av Sameting.

Høringsfristen er fredag 8. oktober 2004.

Forskriftsutkastet innebærer i det vesentlige at reglene om valg av Sameting tilpasses til reglene i valgloven av 2002 og valgforskriften av 2003.

På enkelte punkter avviker utkastet fra bestemmelsene i valgloven og –forskriften, der hensyn til sametingsvalget tilsier det.

De viktigste forslagene i utkastet er

 • Departementet vil i løpet av høsten fremme odelstingsproposisjon om endringer i sameloven. Det vil bli foreslått å øke antall representanter i Sametinget fra 39 til 43. Det foreslås at det innføres fire utjevningsmandater som fordeles til de fire valgkretsene som har flest avgitte stemmer. Vi viser i denne forbindelsen til det utkastet til proposisjon som er sendt ut på høring fra departementet i særskilt sending i dag. Under forutsetning av at Stortinget gir sin tilslutning til denne lovendringen, foreslår departement at det tas inn i forskriften regler om gjennomføring av valgoppgjør for utjevningsmandatene. Valgoppgjøret skal foretas av Sametingets valgnemnd
 • Sametinget er tillagt ansvaret for føring av samemanntallet. Sametinget skal føre manntallet kommunevis og sende det til det enkelte samevalgstyre.
 • Det skal utstedes valgkort til alle som er innført i samemanntallet. Sametinget er ansvarlig for dette.
 • Sametinget kan bestemme at hvert kjønn skal være representert med minst 40 prosent blant de foreslåtte kandidatene på hvert listeforslag. Slikt vedtak må være truffet senest 1. desember i året før valgåret.
 • Sametingets valgnemnd har ansvaret for å godkjenne listeforslag til sametingsvalget og å trykke stemmesedler.
 • Velgerne gis ikke mulighet til å endre på stemmesedlenes innhold.
 • Sametinget er registreringsmyndighet når det gjelder registrering av samepolitiske enheter (partier og organisasjoner).
 • Opptellingen av stemmer til sametingsvalget innen hver enkelt valgkrets foretas samlet av samevalgstyret i én kommune(opptellingsvalgstyret). De samme valgstyrene foretar også valgoppgjør for fordeling av de tre kretsmandatene.
 • Statens dekning av utgiftene i forbindelse med sametingsvalget begrenses til:
  a. De kommunene som tillegges ansvar for opptelling og valgoppgjør i kretsene gis et tilskudd på kr 25 per registrert i samemanntallet i kretsen. De øvrige utgiftene kommunene måtte påføres i forbindelse med sametingsvalget er dekket gjennom rammetilskuddet til stortingsvalg som kommunene tildeles innenfor inntektssystemet.
  b. Utgiftene til Sametingets valgnemnd dekkes så langt det gjelder gjøremål pålagt i lov og forskrift.

Med hilsen

Erna Øren (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Steinar Dalbakk
rådgiver

Høringsinstanser:

Kommunene
Sametinget
Departementene
Kommunenes Sentralforbund

Norske Samers Riksforbund
Norske Reindriftsamers Landsforbund
Samenes Landsforbund
Samisk Folkeforbund
Sáráhkká
Sámi Nissonforum
Davvi Nuorra
Goahte Gearret
Østsamene i Neiden
Skoltene i Norge

Tillitsvalgte for innleverte valglister ved sametingsvalget 2001