Høring om forskrift til forskningsetikkloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette ut forslag til forskrift om arbeidet i forskningsetiske komiteer og utvalg, med hjemmel i lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven)av 28. april 2017 nr. 23, på høring. Forskriften regulerer oppnevning, sammensetning og saksbehandling i utvalg og komiteer innenfor forskningsetikk.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.11.2017

Vår ref.: 17/4854

Høring Forskrift til forskningsetikkloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette ut forslag til forskrift om forskningsetiske komiteer og utvalg, med hjemmel i lov om organisering av forskningsetisk arbeid av 28. april 2017 nr. 23, på høring. Høringsnotatet følger vedlagt.

Forskriften regulerer oppnevning, sammensetning og saksbehandling i utvalg og komiteer innenfor forskningsetikk. Høringsfristen er 27. november 2017.

Høringssaken er tilgjengelig på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på: www.regjeringen.no/id2575849 Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.


Med hilsen

Live Haaland (e.f.)
avdelingsdirektør                                                         Kari Bjørke
                                                                                    fagdirektør

Vedlegg: Høringsnotat

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

NSD - Norsk senter for forskningsdata AS
REK felles Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningetikk
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Norges forskningsråd
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Bioteknologirådet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Nord RHF
Helse Vest RHF
Statistisk sentralbyrå
Nettverk for private høyskoler
Norsk utenrikspolitisk institutt
Forskningsinstituttenes Fellesarena
Folkehelseinstituttet
Norsk studentorganisasjon
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Forskerforbundet
Akademikerne
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Norsk tjenestemannslag
Statens helsetilsyn
Meteorologisk institutt
FFO
Norsk pasientforening
SAFO
Norsk sykepleieforbund
Helsedirektoratet

Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Kunsthøgskolen i Oslo
Nord universitet
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Ansgar Teologiske Høgskole
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Det teologiske Menighetsfakultet
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handelshøyskolen BI
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Norges Dansehøyskole
Steinerhøyskolen
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Atlantis Medisinske Høgskole
Bjørknes høyskole
Musikkteaterhøyskolen
Noroff høyskole
Norges grønne fagskole - Vea
Norges Handelshøyskole

 

Til toppen