Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forslag om endring av forskrift av 14. oktober 1996 nr. 983 om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak

Resultat: Forskrift av 19. desember 2003 om endring i forskrift om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.08.2003
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

03/2212 FM TM

15.06.2003

Forslag om endring av forskrift av 14. oktober 1996 nr. 983 om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak

Forskrift av 14. oktober 1996 nr. 983 om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak (forskriften) stiller krav om at verdipapirforetak skal stille sikkerhet for ansvar som verdipapirforetaket kan pådra seg ved utøvelse av nærmere angitte tjenester. Etter forskriften § 5 første ledd skal sikkerheten være på minst 200.000 kroner pr. investor pr. skadetilfelle. Det følger av forskriften § 5 første ledd annet punktum at den samlede sikkerhetsstillelsen likevel kan begrenses oppad til 25 millioner kroner.

ESA har ved flere anledninger tatt opp med norske myndigheter at adgangen til å begrense sikkerhetsstillelsen til 25 millioner kroner anses å være i strid med art. 4 første ledd i direktiv 97/9/EF av 3. mars 1997 om investorkompensasjonsordninger. ESA sendte 10. desember 2001 åpningsbrev (letter of formal notice) i saken. ESA har blitt gjort kjent med de viktigste sidene ved den norske garantiordningen, bl.a. at den norske ordningen har et videre dekningsomfang enn direktivet krever, at grensen på kr. 200.000 pr kunde pr skadetilfelle går utover direktivets krav på 20.000 Euro og at kunden kan kreve dekning direkte fra sikkerhetsstiller uten vilkår om at konkurs/illikviditet er konstatert.

ESA har imidlertid opprettholdt sitt syn om at den nevnte adgangen til å begrense den samlede sikkerhetsstillelsen til 25 mill. kroner innebærer et brudd på direktivet. Ved brev av 11. april 2003 sendte ESA grunngitt uttalelse (reasoned opinion) i saken.

Dersom norske myndigheter ikke gjennomfører tiltak for å følge opp den grunngitte uttalelsen, vil saken kunne bli brakt inn for EFTA-domstolen. Det er i så tilfelle en ikke ubetydelig mulighet for at forskriften vil bli ansett ikke å være i samsvar med direktivet.

Departementet fremmer på denne bakgrunn forslag om at forskriftens § 5 første ledd endres slik at første ledd annen setning strykes.

Departementet er kjent med at enkelte av høringsinstansene tidligere har avgitt synspunkter til Kredittilsynet i forbindelse med utredning av mulige endringer i dagens § 5 i forskriften.

Det bes om høringsinstansenes merknader til departementets forslag innen 15 . august 2003.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Trude Myklebust
avdelingsdirektør

Vedlegg

Forskrift om endring av forskrift av 14. oktober 1996 nr. 983 om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet x.y.2003 i medhold av lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-13.

§ 5 første ledd skal lyde

Sikkerheten skal være på minst 200.000 kroner pr. investor pr. skadetilfelle.

Den norske Advokatforening
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Justisdepartementet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Nord Pool ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NOS Clearing ASA
Nærings- og handelsdepartementet
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen

Til toppen