Høring - forslag om endring i forskrift av 28. august 1961 nr. 1 om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler fra andelseierne

Resultat: Forskrift 3. februar 2005 om endring av forskrift 28. august 1961 nr. 1 om bestemmelser om bygligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler for andelseiere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30.09.2004
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

98/5793

28.06.2004

Høring – forslag om endring i forskrift av 28. august 1961 nr. 1 om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler fra andelseierne

Det vises til vedlagte brev av 29. januar 2004 fra Kredittilsynet til Finansdepartementet.

I brevet er det foreslått endring i § 2 c) og § 2 e) i forskrift av 28. august 1961 nr. 1 om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler fra andelseierne.

Forslaget innebærer at § 2 c) endres slik at Finansdepartementet kan oppnevne et styre for Boligbyggelagenes Sikringsfond, i stedet for at departementet skal gjøre dette. Forslaget til endring i § 2 e) innebærer at departementet kan bestemme at fondet skal føre regnskap som skal revideres av Riksrevisjonen. I dag heter det i denne bestemmelsen at fondets regnskap revideres av Riksrevisjonen. Bakgrunnen for forslagene er beskrevet i Kredittilsynets brev.

Det bes om høringsinstansenes merknader innen 30. september 2004.

Det bes om at merknader til lovendringsforslagene som overstiger en side vedlegges på diskett eller sendes i elektronisk form til e-postadresse arkiv.postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

I tråd med forskrift av 28. august 1961 nr. 1 skal Boligbyggelagenes Sikringsfond ha et styre som Kredittilsynet, etter delegasjon fra departementet 10. september 1999, har myndighet til å oppnevne nye medlemmer til. Etter forskriften skal styret bestå av tre medlemmer med personlige varamedlemmer.

Finansdepartementet oppnevnte 20. august 1999 medlemmer og varamedlemmer til styret. I henhold til den fastsatte valgperioden i forskriften § 2 c) som er 3 år , er styreperioden nå utgått. Styrets medlemmer har til nå bestått av:

Arne Lyng (dommer, Oslo Tingrett), styreleder
Vigdis Magistad (Advokat)
Roy Berg Pedersen (administrerende direktør Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L)

Styrets leder har bedt seg fritatt fra vervet og ønsker ikke gjenvalg.

Det har vært to personlige varamedlemmer. For Vigdis Magistad har Gunn Tove Olvin fungert, og for Roy Berg Pedersen har Jan Myhr fungert.

Da styrets funksjonstid som nevnt er utgått, skal Kredittilsynet oppnevne et nytt styre for sikringsfondet.

Kort om forhistorien til og formålet med opprettelsen av styre for sikringsfondet

Kredittilsynet ble ved departementets brev av 14. juli 1998 bedt om å vurdere behovet for å opprette et styre for Boligbyggelagenes sikringsfond i tråd med forskriften § 2. Tilsynet konkluderte i brev av 21. april 1999 med at det ut fra fondets størrelse og forpliktelser var hensiktsmessig å ha et styre som kunne ha tilsyn med og forvalte fondets midler. På dette tidspunktet var det tre boligbyggelag som hadde innskudd fra andelseierne, OBOS, USBL og Ålesund Boligbyggelag. De to sistnevnte mottok ikke nye innskudd og gav uttrykk for planer om avvikling av innskuddsordningen. OBOS hadde ved utgangen av 1998 ca 1,6 milliarder kroner i innskudd. Fondet hadde på dette tidspunktet en samlet kapital på ca 5,3 millioner kroner hvorav OBOS’s bidrag utgjorde ca 90 % av kapitalen. Etter forskriften § 2 b) skal fondets ansvarlige kapital utgjøre minst 1,5 % av de samlede spareinnskudd i boligbyggelagene. Boligbyggelag som mottar innskudd skal betale en årlig avgift til fondet på 1 promille av de samlede spareinnskudd inntil fondet har nådd den påbudte størrelse.

Ved departementets brev av 2. januar 2002 ble OBOS pålagt medlemskap i Sparebankenes sikringsfond som følge av at OBOS fikk status som kredittinstitusjon. I denne sammenheng ble det ved departementets vedtak av 2. juli 2002 bestemt at midlene i Boligbyggelagenes sikringsfond, som da utgjorde ca 9,5 millioner kroner, skulle overføres til Sparebankenes sikringsfond minus et gjenværende beløp på 900 000 kroner. Dette beløpet skulle dekke de gjenstående innskuddene til USBL og Ålesund boligbyggelag som ikke var tilbakebetalt til andelseierne.

Situasjonen i dag er således betraktelig endret i og med at OBOS har trådt ut av ordningen og størstedelen av fondets kapital nå er overført Sparebankenes sikringsfond. Pr. i dag forvalter fondet ca 950 000 kroner som dekker de gjenværende innskuddene i USBL og Ålesund krone for krone. Kredittilsynet har ikke kjennskap til at USBL og Ålesund planlegger å ta imot nye innskudd. Det er heller ingenting som tilsier at andre boligbyggelag planlegger å opprette en innskuddsordning. Årsaken til at den forutsatte avviklingen av innskuddsordning i USBL og Ålesund ikke er ferdigstilt, antas å skyldes problemer med ukjente innehavere av innskuddsmidler.

Det er Kredittilsynets oppfatning at det pr i dag ikke lenger er behov for et styre bestående av tre faste medlemmer med personlige varamedlemmer jf forskriften § 2 c), ut fra den endrede situasjonen som følge av OBOS’ inntreden i Sparebankenes sikringsfond. Det kan videre nevnes at styrets arbeid i forbindelse mrd sikringsfondet har blitt betraktelig redusert de siste to årene, og det er ingen forhold som tilsier at oppgavene vil bli flere i nærmeste fremtid. Kredittilsynet har i kraft av å fungere som sikringsfondets sekretariat, tatt seg av det meste av styrearbeidet og korrespondansen med DnB NOR Bank ASA hvor fondets midler er plassert på særvilkårskonto.

Det er ut fra dette tilsynets oppfatning at styrefunksjonen for fondet kan nedlegges inntil det blir aktuelt for boligbyggelagene å ta imot nye innskudd/opprette nye innskuddsordninger. Ut fra dette foreslår Kredittilsynet at departementet endrer forskriften § 2 c) slik at departementet kan bestemme at det skal opprettes et styre for fondet. Kredittilsynet, som jf delegasjonsvedtaket utøver departementets myndighet etter § 2, vil således ikke oppnevne et nytt styre for fondet før det eventuelt blir aktuelt for boligbyggelagene å opprette nye innskuddsordninger. Tilsynet vil tilskrive de tidligere styremedlemmene og frita dem fra sine verv. Det antas imidlertid at de fortsetter å fungere i sine styreverv inntil departementet har fattet sitt vedtak i saken, jf bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-6 (3) som sier at selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt styremedlem er valgt.

Kredittilsynet vil fortsette å fungere som sekretariat for fondet.

Etter forskriften § 2 e) skal fondet føre regnskap som skal revideres av Riksrevisjonen. I tråd med det som er anført overfor, antar Kredittilsynet at det ikke lenger er behov for å føre et særskilt regnskap over fondets midler som skal sendes Riksrevisjonen. Fondet har ingen direkte regnskapsplikt etter § 1-2 i regnskapsloven, med mindre det i medhold av særskilt bestemmelse er pålagt regnskapsplikt, jf § 1-2 pkt 13, Det foreslås således at denne bestemmelsen endres slik at departementet kan bestemme at fondet skal føre regnskap. Dersom departementet følger Kredittilsynets innstilling i saken, vil tilsynet jf delegasjonsvedtaket, ikke vedta at fondet skal føre regnskap. Vedlagt følger en oppstilling av fondets balanse for 2003.

Kredittilsynets innstilling

Det bes om at departementet endrer forskriften av 28. august 1961 § 2 punkt c) og e) til å lyde som følger:

§ 2 punkt c):

Sikringsfondet er et selvstendig rettsubjekt. Finansdepartementet kan oppnevne et styre for fondet.

§ 2 punkt e):

Departementet kan vedta at fondet skal ha regnskapsplikt. Vedtas regnskapsplikt skal regnskapet revideres av Riksrevisjonen. Kredittilsynet legger til grunn at endringsforslaget i tråd med forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VII om forskrifter sendes på høringsrunde. Kredittilsynet antar at NBBL, styret for fondet, USEL og Ålesund Boligbyggelag vil være naturlige høringsinstanser i saken.

Etter fullmakt

Sven-Henning Kjelsrud
Avdelingsdirektør

 
 

Kjell Arne Aasgaarden
Underdirektør

Boligbyggelagenes Sikringsfond — balanse 2003

Innestående pr 1. januar 2003:

kr 916. 511,52

Renter opptjent 2003:

kr 34. 411,87

Renter godskrevet for 2003:

kr 34. 411,87

Innestående pr 31. desember2003:

kr 950. 923,39

Banklovkommisjonen
Boligbyggelagenes Sikringsfond v/ styret
Departementene
Norges Boligbyggelag
USBL Eiendomsforvaltning AS
Ålesund Boligbyggelag

Til toppen