Høringer

Høring - forslag om grunnprinsipper for nytt produksjonsavgrensningssystem for oppdrett av matfisk av laks og ørret

Høringsfristen er utsatt til 15. desember 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Akvaforsk

Bellona

Eksportutvalget for fisk

Direktoratet for naturforvaltning

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Fiskeridirektoratet

Fiskeriforskning

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, FHL

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Havforskningsinstituttet

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund, KS

Landbruksdepartementet

LO industri

Miljøverndepartementet

Norske leverandører til havbruksnæringen

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøyskole

Norges Naturvernforbund

Norges Veterinærhøyskole

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL

Norsk nærings- og nytelsesmiddelforbund

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

SINTEF Fiskeri og Havbruk

Statens dyrehelsetilsyn

Statens forurensingstilsyn

Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)

Sparebankforeningen

Utenriksdepartementet

Veterinærinstituttet

WWF - Norge