Høring — Forslag til endring av refusjonssystem for poliklinisk radiologi 2005

Høringsfrist 30.11.04

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 30.11.04

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200404689

19.10.04

Høringsbrev

Helsedepartementet sender med dette ut høringsnotat om forslag til endringer i

  • Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter, kapittel 2 bokstav B.
  • Forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak, kapittel 6 bokstav S.

Høringsnotatet er også lagt ut på internett på følgende adresse:
http://odin.dep.no/hod/norsk/aktuelt/hoeringssaker/paa_hoering/

Høringsuttalelsene sendes til:
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Vi ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 30. november 2004.

Med hilsen

Per Bleikelia e.f.
ekspedisjonssjef

Cathrine Meland
avdelingsdirektør

Høringsnotat (Word-format)

Finansdepartementet
Regionale helseforetak
Rikstrygdeverket
Den norske lægeforening
Norsk radiologisk forening
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon
Private røntgeninstitutter

Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen

Til toppen