Høring – Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Energidepartementet sender forslag til endring i forskrift om elsertifikater på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 30.09.2024

Vår ref.: 24/907

Etter lov om elsertifikater § 17 har departementet fastsatt de årlige elsertifikatkvotene i forskrift. I vedlagte høringsnotat foreslår departementet en justering i den fastsatte elsertifikatkvoten for 2025.

Forslaget innarbeides i tabellen i forskrift om elsertifikater § 19 a. For nærmere informasjon om grunnlaget for den tekniske justeringen viser departementet til til Norges vassdrags- og energidirektorat sine nettsider: Teknisk justering - NVE.

Departementet foreslår at endringene trer i kraft 1. januar 2025. Frist for høringsinnspill er 30. september 2024.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar til postmottak@ed.dep.no. Andre enn de som står på høringslisten kan også avgi høringsuttalelse.

Med hilsen

Laila Berge (e.f)

avdelingsdirektør                                                            Elin Fjelde

                                                                                           førstekonsulent

Agder fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Buskerud fylkeskommune

Datatilsynet

Den norske Advokatforening

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

DistriktsEnergi

EL & IT Forbundet

Finnmark fylkeskommune

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Fornybar Norge

Forsvarsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Industri Energi

Innlandet fylkeskommune

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutninga av norske vindkraftkommuner

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo kommune

Regelrådet

Rogaland fylkeskommune

Sametinget / Sámediggi

Samferdselsdepartementet

Samfunnsbedriftene

Småkraftforeninga

Statistisk Sentralbyrå

Statnett SF

Telemark fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Utenriksdepartementet

Vestfold fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Østfold fylkeskommune