Høring - Forslag til forskrift om endring av Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer 14. juni 1996 nr. 667, krav til sløying innen 12 timer

Høringsfrist: 28. desember 2006.

Høringsfristen er 28. desember 2006.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 28. desember 2006.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

     

Høringsbrev – Forslag til forskrift om endring av Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer 14. juni 1996 nr. 667, krav til sløying innen 12 timer

Fiskeri- og kystdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift om endring av Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer av 14. juni 1996 nr. 667 (Fiskekvalitetsforskriften). Vi ber om høringsinstansenes syn på å endre Fiskekvalitetsforskriftens 12-timers krav til sløying av åtefri fisk. Høringsfristen er 28. desember 2006.

Bakgrunn

Grunnlaget for endringen er å øke verdiskapningen av biprodukter. Det er økende interesse i næringen for å nyttiggjøre seg biprodukter på en optimal måte. Endringsforslaget går ut på å tilsidesette 12-timers regelen for sløying av fisk som ikke inneholder åte, eller bare ubetydelig med åte. Dette muliggjør ilandføring av usløyd fisk, slik at man kan nyttiggjøre seg biprodukter som ellers vil bli kastet på sjøen.

En endringsforskrift med samme virkning ble gitt i perioden 20. februar - 30. april d.å. Det var ment å være en prøveordning for å fremskaffe grunnlagsmateriale til å vurdere en ordning av mer permanent karakter. På grunn av den korte perioden endringsforskriften var gjeldene, har man imidlertid ikke fått det bakgrunnsmaterialet man ønsket. Det er ønskelig å ha en prøveordning i neste sesong for å tilveiebringe slik informasjon.

Fiskekvalitetsforskriften skal endres i løpet av 2007 som følge av implementering av EUs hygienepakke (forordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene og nr. 853/2004 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Det vises forøvrig til Mattilsynets høringsbrev av 13. juli 2005 om forskrifter som implementerer hygienepakken. Erfaringene ved en særskilt ordning for sløying i perioden januar-april 2007 vil gi bakgrunnsmateriale for å vurdere om ordningen skal videreføres i den nye versjonen av Fiskekvalitetsforskriften. På bakgrunn av dette er forskriftsbestemmelsene formulert for å gjelde i perioden januar-april.

Foreslåtte endringer

I Fiskekvalitetsforskriftens § 3-6.4. nr.1. tredje setning fremgår det at ”fisk som ikke inneholder åte, eller bare ubetydelig med åte, kan holdes usløyd i inntil 12 timer”. Det er foreslått å tilføye et nytt annet ledd hvor man suspenderer denne regelen i perioden 1. januar til 30. april. Forslag til nytt annet ledd lyder: ”I perioden 1. januar til 30. april er det likevel ikke krav til at fisk som ikke inneholder åte eller bare ubetydelig med åte, må sløyes innen 12 timer.”

Det fremgår av § 4-1 nr. 1. andre setning at ”sløying skal foregå umiddelbart etter lossing”. Det foreslås å tilføye et nytt annet ledd hvor første setning lyder: ” I perioden

1. januar til 30. april skal fisk som er påbudt sløyd etter § 3-6. 4, som ilandføres usløyd, sløyes snarest mulig etter landing.”

Det fremgår av § 4-1 nr. 1. første setning at ”når fisk ilandføres usløyd er fisker ansvarlig for sløying og rensing dersom fisken etter § 3-6. 4 er påbudt sløyd. I nytt annet ledd andre setning foreslås: ” Sløying kan foretas av andre enn fisker” for å tydeliggjøre at virksomheter på land også kan sløye fisken.

Krav om at ” fisken skal sløyes førbuktæring kan påvises” foreslås tilføyd i nytt annet ledd tredje setning, for å sikre mot kvalitetsforringelse, som forøvrig er det samme kravet som etter § 3-6.4. nr.1.

Endringsforslaget har samme formål og virkning som den midlertidige forskriften som gjaldt fra 20. februar til 30. april d.å.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget tar sikte på økt ressursutnyttelse og økonomisk vekst for næringsaktørene.

Endringsforslaget åpner for økt verdiskapning gjennom utnyttelse av biprodukter av høy kvalitet. Forslaget har til hensikt å øke utnyttelsen av ressurser man allerede har tatt opp fra havet og videreutvikle markedet for biprodukter. Forslaget kan medføre at flere aktører etablerer seg innenfor biproduktmarkedet.

En administrativ lettelse som følge av forslaget er at forvaltningen ikke vil motta og behandle søknader om dispensasjon fra 12-timers regelen.

Ut over dette antas forslaget ikke å ha økonomiske og administrative konsekvenser.

Høringsfrist

Høringsfristen er 28. desember 2006. Send gjerne en elektronisk kopi til postmottak@fkd.dep.no.

Med hilsen

Magnor Nerheim
ekspedisjonssjef

 

Cecilie Hersleth
førstekonsulent

Utkast til forskrift om endring i Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer av 14. juni 1996 nr. 667.

Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xxxx med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7 annet ledd, § 9 og jfr. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

I

Kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer av 14. juni 1996 nr. 667 endres slik:

§ 3-6 4. nr. 1. nytt annet ledd skal lyde:

I perioden 1. januar til 30. april er det likevel ikke krav til at fisk som ikke inneholder åte eller bare ubetydelig med åte, må sløyes innen 12 timer.

§ 4-1 nr. 1 nytt annet ledd skal lyde:

I perioden 1. januar til 30. april skal fisk som er påbudt sløyd etter § 3-6. 4, som ilandføres usløyd, sløyes snarest mulig etter landing. Sløying kan foretas av andre enn fisker. Fisken skal sløyes før buktæring kan påvises.

II

Endringene trer i kraft straks.

 

Arbeids- og inkluderingsdepartement

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Direktoratet for naturforvaltning

Fiskeridirektoratet

Fiskeriforskning

Fiskerihøgskolen

Havforskningsinstituttet

Mattilsynet

Rubin

Sametinget

Statens forurensningstilsyn

Bellona

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening

Norges Fiskarlag

Norges naturvernforbund

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)

Til toppen