Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring — forslag til forskrift om forsikringsformidling

Resultat: Forskrift av 9. desember 2005 om forsikringsformidling

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15. november 2005
  • Høringssvar blir publisert fortløpende

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/3561 FM PCB

04.10.2005

Høring – forslag til forskrift om forsikringsformidling

Vedlagt følger høringsnotat fra Kredittilsynet 29. september 2005 med forslag til forskrift om forsikringsformidling. Forskriftsbestemmelsene skal utfylle lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling. I forskriftsutkastet foreslås bestemmelser om forsikringsformidlerforetakenes forsikring (kapittel 2), informasjonsplikt til kunden (kapittel 3), forsikringsselskapers register over forsikringsagentforetak (kapittel 4), klagenemnd for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet (kapittel 5) samt ikrafttredelse og overgangsregler (kapittel 6). Departementet tar sikte på at lov om forsikringsformidling settes i kraft samtidig med forskriften.

Departementet ber om synspunkter på om bestemmelser om klagenemnd også bør gjøres gjeldende for forsikringsagenter.

Vi ber om eventuelle merknader innen 15. november 2005.
Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@finans.dep.no.

Med hilsen

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Per Christian Bærøe
rådgiver

Vedlegg: Høringsnotat 29. september 2005

Gjenpart: Kredittilsynet

Assuransefirmaenes Forening
Banklovkommisjonen
Barne- og familiedepartementet
Bilimportørenes Landsforening
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Norges Bank
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Sjøassurandørenes Centralforening
Sparebankforeningen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen