Høringer

Høring: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)

Forslag til forskrift om en nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) er sendt på høring. Forskriften vil gjøre det mulig å etablere Helseanalyseplattformen med data fra helseregistrene. Forskriften vil også gi Helsedataservice vedtaksmyndighet for tilgjengeliggjøring av data fra plattformen. Løsningen skal bidra til å forenkle og effektivisere tilgjengeliggjøring av helsedata, og sørge for at helsedata er enkelt tilgjengelig for statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.08.2021

Vår ref.: 21/1829

Høring: Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)

Helse- og omsorgsdeprtementet sender med dette på høring et forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata.

Høringsfristen er 13. august 2021.

I høringsnotatet foreslås det en forskrift som skal regulere etablering, forvaltning og utvikling av en nasjonal løsning for tilgjengelig-gjøring av helsedata til bruk i statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Formålet er å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgstjenester.

Forskriften skal fastsettes med hjemmel i den nye helseregisterloven § 20 som regulerer etableringen av en nasjonal løsning med en forvaltnings­funksjon og en teknisk løsning for til­gjengelig­gjøring av helse­opplysninger fra helseregistre til sekundærbruk. Bestemmelsen gir hjemmel til å etablere og fastsette forskrifter om Helsedataservice og Helseanalyseplattformen.

Forskriften som foreslås fastsetter overordnede krav til løsningen, og angir de viktigste oppgavene, overføring av myndighet og plassering av ansvar og plikter.

Det er en forutsetning at løsningen skal utvikles og utvides stegvis i takt med den teknologiske utviklingen og erfaringene som gjøres underveis. Forskriften som foreslås skal gi rammene for første steg i utviklingen av løsningen. For å realisere målet med løsningen, legges det på sikt opp til en utvidelse av rammene med hensyn til hvilke helseregistre og opplysninger som skal inngå i løsningen og hvilke tjenester som skal tilbys fra løsningen. Dette vil kreve fremtidige forskriftsendringer.

Departementet legger til grunn at det er mange spørsmål knyttet til organisering, oppgaver og tekniske løsninger som det ikke er hensiktsmessig å forskriftsregulere. Det gjelder blant annet departements styring av Direktoratet for e-helse og etablering av en tverrsektoriell organisering av fag- og brukerinnflytelse for å sikre forskere og andre brukere av helsedata, innflytelse over den strategiske utviklingen av løsningen. Departementet sender sammen med høringsnotatet og forskriften, på høring Direktoratet for e-helses forslag til framtidig modell for styring og brukerinnflytelse.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt via departementets nettside https://www.regjeringen.no/no/dokument/id2000006/?ownerid=421. Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Med hilsen

 

Kari Sønderland (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Elisabeth Vigerust

spesialrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Abelia
Apotekforeningen
Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet
Datatilsynet
Departementene
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Den norske legeforening
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)
Fagforbundet
Folkehelseinstituttet
Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
Forskerforbundet
Forskningsstiftelsen Fafo
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helsedirektoratet
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)
Helseinnovasjonssenteret
Høyskolen Kristianian
IKT Norge
Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Kreftforeningen
Kreftregisteret
KS
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (med helsefaglig utdanning)
Landets private sykehus
Landets universiteter
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Legemiddelindustriforeningen
LO
Mattilsynet
Melanor
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt senter for e-helseforskning
NEM
NHO
NIBR
NITO
NORCE
NordForsk
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Nordlandsforskning
Nova
Norges forskningsråd
Norsk fysioterapiforbund
Norsk Helsenett SF
Norsk institutt for by- og regionsforskning
Norsk pasientforening
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk psykologforening
Norsk senter for forskningsdata (NSD)
Norsk Sykepleierforbund
Norway Health Tech
Northern Research Institute
NSCC (smartcarecluster.no)
NTNU Samfunnsforskning
Oslo Cancer Cluster (kw@oslocancercluster.no)
Personvernnemnda
Psykologiforbundet
REK midt
REK nord
REK sør-øst
Sametinget
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Telemarskforskning (PB 4, 3833 Bø)
Trøndelag forskning og utvikling
Unit
Uninett
Vestlandsforskning
Østfoldforskning
Østlandsforskning