Høringer

Høring – Forslag til lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst og familieområdet mv.

Barne- og familiedepartementet sender på høring forslag til lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet. I tillegg foreslår departementet enkelte mindre endringer i adopsjonsloven, lov om Haagkonvensjonen 1996, barneloven og barnevernloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.02.2022

Vår ref.: 21/4234

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til lov om forskriftshjemmel for behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet. I tillegg foreslår departementet enkelte mindre endringer i adopsjonsloven, lov om Haagkonvensjonen 1996, barneloven og barnevernloven.

Høringsfristen er satt til mandag 7. februar 2022.

Innføringen av EUs personvernforordning i norsk rett har medført et behov for rettslig regulering av behandling av personopplysninger for frivillige tiltak på barne-, oppvekst- og familieområdet.

Flere tiltak og prosjekter på barne-, oppvekst- og familieområdet krever behandling av personopplysninger. For å behandle personopplysninger, må det foreligge et behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen. Aktuelle behandlingsgrunnlag kan være samtykke eller et behandlingsgrunnlag som følger av lov.

På barne-, oppvekst- og familieområdet er mange tiltak ikke regulert i lov, men i budsjettvedtak. Videre kan samtykke være et lite egnet behandlingsgrunnlag på dette området fordi det kan være vanskelig å slå fast at kravene til samtykke er tilfredsstillende oppfylt.

Departementet sender derfor på høring forslag til en ny lov som gir adgang til å gi forskrifter som åpner for å behandle personopplysninger. Loven og den enkelte forskrift vil utgjøre det rettslige grunnlaget for det enkelte tiltaket. Behandling av personopplysninger skal skje i tråd med personvernforordningen. Det innebærer at det ikke skal innhentes eller på annen måte behandles flere opplysninger enn det som er nødvendig og en må vurdere om det må fastsettes særlige personverntiltak i forskriften, for eksempel krav til sletting. 

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på www.regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp). Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

 

Emma. C. Jensen Stenseth (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Trude Sveen

avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsnotat.pdf

 

 

 

 

Departementene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon (BSK)
Bufetat, region Midt- Norge
Bufetat, region Nord
Bufetat, region Sør
Bufetat, region Vest
Bufetat, region Øst
Datatilsynet
Den rettsmedisinske kommisjon (DRK)
Diakonhjemmet Høgskole
Domstoladministrasjonen
Folkehelseinstituttet
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Høyesterett
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kompetanse Norge
Statens sivilrettsforvaltning ens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Statsforvalterne
Sysselmesteren på Svalbard
Tingrettene
Universitetet i Agder (UiA)
Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Oslo (UiO)
Universitetet i Stavanger (UiS)
Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
Universitetet i Tromsø (UiT) – Norges arktiske universitet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Velferdsforskningsinstituttet (NOVA v/OsloMet)
VID vitenskapelige høgskole
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre
Adopsjonsforum
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til vold
Amathea – Veiledningstjeneste for gravide
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barn av rusmisbrukere
Childwatch International – UiO
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO)
Forandringsfabrikken
Foreningen Adopterte
Foreningen 2 Foreldre
Forum for Barnekonvensjonen
Frelsesarmeens barne- og familievern
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gatejuristen
Hovedorganisasjonen Virke
Inoradopt
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Jordmorforbundet
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens bymisjon
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen for romanifolket
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestilling Inkludering Mangfold (LIM)
Likestillingssenteret
Likestillingssenteret KUN
Mannsforum
Mental Helse
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges politilederlag
Norges Røde Kors
Norges Røde Kors Ungdom
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk Innvandrerforum
Norsk kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
Press – Redd Barna Ungdom
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Redd Barna
Reform – ressurssenter for menn
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
SINTEF
Stiftelsen barnas rettigheter
Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF)
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies Stiftelse
UNICEF Norge
UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Utdanningsforbundet
Velferdsalliansen
Verdens Barn
Vergeforeningen
Virke
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)