Høring – forslag til lov om informasjonsprosedyre for forslag til tekniske regler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2003

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200302853-2

08.07.03

Høring - forslag til lov om informasjonsprosedyre for forslag til tekniske regler

Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til lov om informasjonsprosedyre for forslag til tekniske regler mv.

Lovforslagets hovedinnhold

Forslaget gjennomfører bestemmelsene i direktiv 98/34/EF av 22. juni 1998 om en informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter i norsk rett, som endret ved direktiv 98/48/EF av 20. juli 1998 (heretter benevnt 98/34-direktivet). Direktivet har tidligere vært gjennomført ved rundskriv.

Som det fremgår av høringsnotatet har Nærings- og handelsdepartementet besluttet å gjennomføre direktivets bestemmelser ved lov. 98/34-direktivets bestemmelser om melding til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av tekniske forskrifter (regler) er gjennomført i sin helhet. Direktivets bestemmelser om tekniske standarder er ikke innarbeidet i loven. Det er imidlertid tatt inn forskriftshjemler i tilfelle dette bør reguleres nærmere.

Praksis fra EF-domstolen fastslår at tekniske regler ikke skal kunne anvendes overfor borgerne dersom reglene ikke er meldt i henhold til 98/34-direktivets bestemmelser. Det må derfor tas stilling til om, og i tilfelle hvordan, rettsvirkningene av manglende melding til ESA skal reguleres. Tre alternative gjennomføringsmåter av 98/34-direktivet har vært vurdert ved utarbeidelse av høringsnotatet:

  • tekniske regler som ikke er meldt til ESA, kan ikke anvendes overfor borgerne (modell A).
  • tekniske regler kan anvendes overfor borgerne selv om de ikke er meldt til ESA (modell B).
  • det overlates til domstolene i den enkelte sak å ta stilling til rettsvirkningene av manglende melding (modell C).

De ulike måtene å gjennomføre direktivets bestemmelser på, samt de administrative og juridiske konsekvensene, har vært drøftet med Justisdepartementets lovavdeling. Et særlig spørsmål har vært konstitusjonelle problemstillinger knyttet til rettsvirkninger i Norge av manglende melding av forslag til tekniske lovbestemmelser til ESA.

Nærings- og handelsdepartementet foreslår at rettsvirkninger av manglende melding reguleres i tråd med modell A. Dette innebærer at forslag til tekniske lover og forskrifter som ikke er meldt til ESA, ikke kan anvendes overfor borgerne før de er stadfestet av det organ som skulle ha meldt reglene, se lovforslaget § 10. En alternativ måte å gjennomføre modell A på, er å la denne gjelde kun for ikke-meldte tekniske forskrifter. Dette kan gjøres gjennom en endring av forvaltningsloven. Se punkt 2.2 i høringsnotatet om nærmere begrunnelse for departementets beslutning om regulering av både lover og forskrifter.

Høringsfrist

Departementene bes om å forelegge høringsnotatet for aktuelle underliggende etater. Høringsnotatet finnes også på NHDs hjemmesider: www.nhd.no under emnet ”Aktuelt”. I høringsnotatet kapittel tre finnes også internettkobling til direktiv 98/34/EF og direktiv 98/48/EF og EØS-tilpasning nr. 146/99 og nr. 16/2001

.

Frist for kommentarer til lovforslaget er 3. oktober 2003.

Med hilsen

Kjerstin Spjøtvoll
fung. ekspedisjonssjef

Kari-Ann Kristiansen
rådgiver

Høringsliste – lov om en informasjonsprosedyre for forslag til tekniske regler

Departementene

Kommunene

Fylkene
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
EuroInfo sentrene
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunenes sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Lovdata
Norges Eksportråd
Norges Juristforbund
Norges Standardiseringsforbund
Norsk Elektroteknisk Komité
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Kommerskollegium, Sverige
Ervervs- og boligstyrelsen, Danmark
Handels- och industriministeriet, Finland
Utanrikisraduneyti, Island

Hvis høringsnotatet trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten