høring forslag til ny lov om legemidler til dyr

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om legemidler til dyr. Høringen inneholder forslag som gjennomfører forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr i norsk rett. Forordningen erstatter direktiv 2001/82/EF om legemidler til dyr som er gjennomført i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler mv. (legemiddelloven) med tilhørende forskrifter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2021

Vår ref.: 20/5235

Høring - lov om legemidler til dyr

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov om legemidler til dyr. Høringen inneholder forslag som gjennomfører forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr i norsk rett. Forordningen erstatter direktiv 2001/82/EF om legemidler til dyr som er gjennomført i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler mv. (legemiddelloven) med tilhørende forskrifter.

 

Forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr ble vedtatt 11. desember 2018 og trådte i kraft i EU 28. januar 2019. Forordningen har en tre års overgangsperiode og kommer til anvendelse i EU 28. januar 2022. Et harmonisert regelverk i EØS er nødvendig for norsk deltakelse i de felles samarbeidsprosedyrene for godkjenning og overvåkning av legemidler, og det er derfor ønskelig at forordningen kommer til anvendelse i Norge fra samme tidspunkt.

 

Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

Høringsfristen er 8. januar 2021.

 

Med hilsen

 

 

Jan Berg (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Katrine S. Edvardsen Espantaleón

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

ACOS AS

Akademikerne

Alliance Healthcare Norge AS

Allmennlegeforeningen

Amathea

Apotekforeningen

Apotek 1 Gruppen AS

Apotekergruppen

Barneombudet

CGM (Compugroup Medical Norway AS)

Datatilsynet

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Departementene

Direktoratet for e-helse

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen FO

Folkehelseinstituttet

Forbrukertilsynet

Forbrukerrådet

Forskerforbundet

Forskningsstiftelsen FAFO

Havforskningsinstituttet

Helsedirektoratet

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

IKT Norge

Infodoc

Institutt for helse og samfunn HELSAM

Institutt for samfunnsforskning

KS

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets pasient- og brukerombud

Landets regionale helseforetak

Landsgruppen av helsesøstre, NSF

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustrien

Sykehusinnkjøp - legemidler

Legemiddelparalellimportørforeningen

Mattilsynet

Nomvec AS 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges kristelige legeforening

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU

NTNU, Det medisinske fakultet

Norsk Farmasøytisk Selskap

Norsk helsenett SF

Norsk legemiddelhåndbok

Norsk Medisinaldepot AS

Norsk sykehus og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norske Sykehusfarmasøyters Forening

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

OsloMet storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap (Bachelorutdanningen i Farmasi)

Parat

Pensjonistforbundet

Personvernnemnda

Regjeringsadvokaten

Regelrådet

Rådet for legeetikk

Sametinget

Senter for medisinsk etikk ved universitetet i Oslo

SINTEF Helse

Sjømat Norge

Spekter

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens seniorråd

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Sykehusapotekene HF

Sykehusapotekene Vest HF

Sykehusapotekene Nord HF

Sykehusapotekene Midt-Norge HF

Sysselmannen på Svalbard

Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet

Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet

Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt

Universitetet i Oslo, seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi

Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet

Norges arktiske universitet, Farmasøytisk institutt

Norges arktiske universitet, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (Norges fiskerihøgskole)

TEKNA

UNIO

Velferdsforskningsinstituttet NOVA

Veterinærinstituttet

Virke

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)