Høring – Hydrogen- og avkarboniseringspakken for gassmarkedet

Det vises til Europakommisjonens forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om felles regler for det indre gassmarkedet nr. 803/2021 og forslag til europaparlaments- og rådsforordning om betingelser for adgang til gasstransmisjonsnett nr 804/2021

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.02.2022

Vår ref.: 21/2291

Forslagene ble lagt frem av Europakommisjonen 15. desember 2021. Revisjonen av gassmarkedsregelverket er en del av forslagene under den såkalte "Fit for 55" pakken under EUs Grønne giv. ("European Green Deal").

De nye forslagene opphever direktiv om felles regler for det indre gassmarkedet nr. 73/2009 og forordning om betingelser for adgang til gasstransmisjonsnett nr. 715/2009. Disse er en del av EØS-avtalen.

Forslaget til nytt regelverk skal sørge for et effektivt markedsregelverk som legger til rette for tilgang for fornybare og lavkarbon gasser i nettverket, fremme integrert nettutvikling mellom strøm, gass og hydrogen, sørge for gode rettigheter for sluttbrukere av gass og øke forsyningssikkerheten. Gjennom forslagene til revidert gassmarkedsdirektiv og gasstransmisjonsforordning skal det på sikt legges opp til en gradvis tilrettelegging for et integrert hydrogenmarked. 

Man kan lese mer omtale av forslagene på Europakommisjonen hjemmesider.

En ny forordning for metanutslipp i energisektoren, samt en revisjon av bygningsenergidirektiv ble også lagt fram 15. desember, samtidig med revisjonen av gassmarkedet. Disse sendes ut som egne høringssaker.

Nedenfor er lenke til regelverksforslagene på EU-kommisjonens hjemmesider:

proposal-revised-gas-markets-and-hydrogen-directive.pdf (europa.eu)

proposal-revised-gas-markets-and-hydrogen-regulation.pdf (europa.eu)

Forslagene vil nå bli drøftet i Rådet og Europaparlamentet. Det vil skje justeringer i forslaget frem mot endelig EU-vedtak.

Olje- og energidepartementet  ber om synspunkter på forslagene av 15. desember 2021 som grunnlag for å utvikle en posisjon i den videre EØS-prosessen. Forslaget til direktiv foreligger ikke på norsk, og sendes derfor ut i engelsk versjon.

Eventuelle spørsmål kan rettes til OEDs  EU/EØS-enhet ved seniorrådgiver kristin.thorvaldsen@oed.dep.no eller avdelingsdirektør johan.vetlesen@oed.dep.no

Høringsfrist settes til 21. februar 2022.

Høringsfristen på høringene knyttet til klar for 55-pakken skal forlenges med en uke, som en følge av at Kommisjonen også har utvidet sin høringsfrist.

Ny høringsfrist er 28. februar.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Med hilsen

Johan Vetlesen (e.f)

avdelingsdirektør                                                 Kristin Thorvaldsen

                                                                                seniorrådgiver

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Akademikerne

Aker Carbon Capture

Aker Offshore Wind AS

Avfall Norge

Boligprodusentenes Forening

Buskerud fylkeskommune

Byggenæringens Landsforening

CICERO Senter for Klimaforskning

Den norske Advokatforening

Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DistriktsEnergi

DNVGL

Drivkraft Norge AS

EL & IT Forbundet

Elektroforeningen

Energi Norge

Enova SF

Equinor

Finanstilsynet

Fiskeridirektoratet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarsbygg

Forum for utvikling og miljø

Fortum Oslo Varme

Framtiden i våre hender

Fridtjof Nansens Institutt

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Gassco

Gassnova

GE Power Norway

Greenpeace Norge

Havforskningsinstituttet

HeidelbergCement Norway AS

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Industri Energi

Justervesenet

Kartverket

Konkurransetilsynet

Kraftfylka

Kystverket

KS - Kommunesektorens organisasjon

KS Bedrift

Kulde og energi VKE - Foreningen for ventilasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Landbruksdirektoratet

Luftfartstilsynet

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Nel

NELFO

NIVA

Norges forskningsråd

Norges geologiske undersøkelse

Norges Handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Bergindustri

Norsk Bioenergiforening - NoBio

Norsk Boligbyggelag

Norsk elbilforening

Norsk Fjernvarme

Norsk Industri

Norsk Institutt for bioøkonomi

Norsk Institutt for luftforskning

Norsk Institutt for naturforskning

Norrsk klimastiftelse

Norsk olje og gass

Norsk polarinstitutt

Norsk solenergiforening

Norsk Varmepumpeforening

Norskehavsrådet

Norske arkitekters landsforbund

Norske Shell

Norwea

Norwegian Energy Partners

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rederiforbundet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Rådgivende Ingeniørers Forening

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Sametinget / Sámediggi

SINTEF

Sjøfartsdirektoratet

Standard Norge

Statens Vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statnett SF

Statsbygg

Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Total E&P Norge AS

Transportøkonomisk Institutt

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo, Senter for Europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

WWF-Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Zero Emission Resource Organisation