Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring — om endringer i forskrift om årsregnskap m.m. for pensjonskasser

Resultat: Endringsforskrift 21. februar 2006 om årsregnskap for pensjonskasser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 6. januar 2006
  • Høringssvar blir publisert fortløpende

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/4175 FM GK

22.11.2005

Høring – om endringer i forskrift om årsregnskap m.m. for pensjonskasser

Departementet viser til at Kredittilsynet i brev av 15. november 2005 har oversendt høringsnotat med forslag til endringer i forskrift av 27. februar 2001 nr. 188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser.

Kredittilsynet foreslår i høringsnotatet endringer i årsregnskapsforskriften for pensjonskasser tilsvarende forslaget for forsikringsselskaper som fremkommer av høringsnotatet av 31. oktober 2005 og som departementet sendte på høring 11. november 2005. Høringsnotatet av 15. november 2005 omhandler konsekvenser av endringer i regnskapsloven av 10. juni 2005, jf. Ot. prp. nr. 39 (2004-2005), opplysningskravene om utlån som følge av de nye vurderingsreglene i forskrift av 21. desember 2004 om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier, og justeringer som følge av nye regler på pensjonsområdet.

Departementet gjør spesielt oppmerksom på at enkelte av endringsforslagene foreslås gitt med virkning for regnskapsåret 2005, jf. endringer i §§ 2-3, 2-5 og ny 8-10a.

Departementet ber om uttalelser til de forhold og forslag Kredittilsynet tar opp i sitt høringsnotat så raskt som mulig og senest 6. januar 2006. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@finans.dep.no. Kort høringsfrist er nødvendig for å muliggjøre tilpasninger til endringer i regnskapsloven fra regnskapsåret 2005.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Espen D. Knudsen
underdirektør

Brev fra Kredittilsynet med vedlegg av 15. november 2005

Alle departementene
AktuarKonsulenters Forum
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Coop Norge
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bondelag
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Revisjonssjefkretsen
Riksrevisjonen
Siviløkonomene
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Unio
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen