Høring om endringer i Frifond organisasjon

Kulturdepartementet ber med dette om innspill til foreslåtte endringer fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) når det gjelder fordelingen av Frifond-midler til lokallag gjennom sentralledd (Frifond organisasjon).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2012

Vår ref.: 2011/03302

Høring om endringer i Frifond organisasjon

Kulturdepartementet ber med dette om innspill til foreslåtte endringer fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) når det gjelder fordelingen av Frifond-midler til lokallag gjennom sentralledd (Frifond organisasjon).

Frifond-ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå. Tilskuddet skal nå ut til et bredt spekter av organisasjoner med ulike formål og aktivitetsgrunnlag. Organisasjonene må arbeide etter demokratiske prinsipper, ha et allmennyttig siktemål og arbeide for og med barn og unge under 26 år i lokalmiljøet, jf. Prop. 1 S (2011-2012), kap. 315, post 72.

Kulturdepartementet fordeler Frifond-midler til de tre paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd, Norsk teaterråd og LNU. Det er paraplyorganisasjonenes ansvar å fordele midlene videre og behandle eventuelle klager. Det fastsettes fra statens side ikke detaljerte kriterier utover de generelle føringene i tilskuddsbrevene.

I 2011 fordelte LNU midler til sentralleddet i 102 organisasjoner, mens Norsk musikkråd fordelte midler til sentralleddet i 16 organisasjoner, jf. vedlagte retningslinjer for de to separate ordningene med samme navn (Frifond organisasjon).

LNU har fremmet et forslag om å samle midlene som skal fordeles til lokallag gjennom sentralledd (Frifond organisasjon) i en felles ordning som forvaltes av LNU. Dette vil bety at søknadene fra sentralleddet i ulike typer organisasjoner behandles ut fra det samme regelverket, og organisasjonene må forholde seg til de samme retningslinjene og rutinene for tilskuddsutbetaling, rapportering, kontroll og oppfølging. I tråd med dagens praksis innebærer forslaget at inngangskravene til ordningen og kriteriene for tilskudd til en organisasjon vil fastsettes av LNU, på bakgrunn av føringer fra departementet og dialog med organisasjoner som ordningen retter seg mot. LNU har siden ordningen ble etablert fordelt støtte til flere organisasjoner som ikke er blant deres medlemsorganisasjoner. Retningslinjene for ordningen er fastsatt etter en åpen prosess med bred deltakelse fra ulike type organisasjoner.

Norsk musikkråd og Norsk teaterråd støtter ikke forslaget fra LNU. Deres primære standpunkt er at ordningen styrkes best ved å videreutvikle og ytterligere forbedre dagens forvaltningspraksis, slik at søkere behandles mest mulig likt og at det stilles de samme kravene til oppfølging og kontroll.

Departementet inviterer nå alle organisasjonene som har mottatt Frifond tilskudd i 2011 til å fremme sine synspunkt om forslaget fra LNU.

Ved en eventuell endring i tråd med LNUs forslag vil LNU legge til rette for overgangsordninger for musikkorganisasjonene, og disse vil tas med på råd når retningslinjene revideres. Departementet ber spesielt om innspill i forhold til særskilte hensyn som eventuelt ikke blir ivaretatt i de gjeldene retningslinjene for ordningen LNU forvalter, jf. vedlegg 1.

Vi ber om tilbakemelding innen 15. juni 2012.

Innspillene sendes på epost til: postmottak@kud.dep.no med emne: Høring Frifond organisasjon.

 

Med hilsen

Birgitte Lange e.f.
ekspedisjonssjef

 

Håvard Bjerke
seniorrådgiver

 

 

Vedlegg:
1. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2012. Vedtatt av LNUs styre 9.12.2011.
2. Retningslinjer for Frifond organisasjon forvaltet av NMR.

Kopi: Norsk musikkråd, Norsk teaterråd og LNU

 

Liste over organisasjoner som mottok tilskudd fra Norsk musikkråd i 2011:

1. AKKS Norge

2. bandORG

3. De unges orkesterforbund

4. FolkOrg

5. Korpsnett Norge

6. MakeMusic

7. Musikk i skolen

8. NASOL – Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund

9. Norges Korforbund

10. Norges Musikkorps Forbund

11. Norsk jazzforum

12. Norsk Rockforbund

13. Norsk Sangerforum

14. Norsk Viseforum

15. Norske Trekkspilleres landsforbund

16. Ung i Kor

 

Liste over organisasjoner som mottok tilskudd fra LNU i 2011:

1. 4H Norge

2. Acta - barn og unge i Normisjon

3. AFS Norge

4. Aktivitetsklubben

5. Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter

6. ANSA

7. AUF

8. Barne- og ungdomsrevmatikergruppe

9. BI Studentsamfunn

10. Blå Kors Norge/barn og ungdom

11. Changemaker

12. CISV Norge

13. De frie evangeliske forsamlingers barne- og ungdomsråd

14. Demokratisk ungdomsunion i Øst-Kurdistan - YEKÊTÎ LAWAN

15. Den Norske Turistforening

16. Det Frivillige Skyttervesen

17. Dyrebeskyttelsen Norge

18. Dysleksi Norge

19. Elevorganisasjonen

20. Europeisk Ungdom

21. Foreningen for Hjertesyke Barn

22. Framfylkningen

23. Frelsesarmeens barn og unge

24. Fremskrittspartiets Ungdom

25. Frikirkens Barn og Unge

26. Fysioterapistudentenes Interesseorganisasjon

27. Handikappede Barns Foreldreforening

28. HLFU - Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom

29. Humanistisk Ungdom

30. Hyperion - Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser

31. Høyres Studenterforbund

32. Håndverkstedet for barn og unge

33. Indremisjonsforbundet UNG

34. International Students' Union of Norway

35. Islam Net

36. JUBA

37. Juvente

38. Kristelig Folkepartis Ungdom

39. Kristen Idrettskontakt

40. LAWAN, det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge

41. MA-Ungdom

42. Mental Helse Ungdom

43. Metodistkirkens Barne- og ungdomsforbund

44. Miljøagentene

45. Misjonsforbundet UNG

46. Natur og Ungdom

47. NMS U (Det Norske Misjonsselskap barne- og ungdomsorganisasjon)

48. Noregs Ungdomslag

49. Norges Air Soft Forbund

50. Norges Astma og allergiforbund

51. Norges Blindeforbund Ungdom

52. Norges Bygdeungdomslag

53. Norges Diabetesforbund

54. Norges Døveforbund

55. Norges Handikappforbunds Ungdom

56. Norges Husflidslag

57. Norges Jeger- og fiskerforbund

58. Norges KFUK-KFUM

59. Norges KFUK-KFUM-Speidere

60. Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag

61. Norges Kvinne- og familieforbund

62. Norges Røde Kors Ungdom

63. Norges Speiderforbund

64. Norges Tyrkiske Ungdomsforening

65. Norges Unge Katolikker

66. Norges Unge Venstre

67. NORILCO

68. Norsk Bridgeforbund

69. Norsk Cøliakiforenings ungdom

70. Norsk Epilepsiforbunds Ungdom

71. Norsk filmklubbforbund

72. Norsk Folkehjelp

73. Norsk Frilynt Ungdomsforbund

74. Norsk Luthersk Misjonssamband

75. Norsk Medisinstudenforening

76. Norsk Målungdom

77. Norsk studentorganisasjon

78. Norsk Søndagsskoleforbund

79. Norsk Tourette Forening

80. Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund

81. Norske Ergoterapeutstudenters Interesseorganisasjon

82. Ny Generasjon

83. Pinsevennenes Barne- og ungdomsutvalg

84. Press - Redd Barna Ungdom

85. PSO-ung

86. Redningsselskapet

87. Rød Ungdom

88. SAIH

89. Senterungdommen

90. Skeiv Ungdom

91. Skjærgårds LIVE

92. Sosialistisk Ungdom

93. Studentradioene i Norge

94. Ung Kirkesang

95. Ungdom & Fritid

96. Ungdom mot EU

97. Ungdommens Sjakkforbund

98. Ungdomsgruppen i Kreftforeningen

99. Unge Høyres Landsforbund

100. Ungt entreprenørskap

101. Vietnamesisk barne- og ungdomsforening

102. Youth For Understanding

Til toppen