Høring om forslag til endringer i konkurranseloven

Nærings- og fiskeridepartementet sender et forslag til endringer i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) på høring. Bakgrunnen for endringsforslagene er først og fremst at Norge har inngått en revidert nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker, som ble undertegnet i Helsinki i september 2017. For å sikre at Norge kan oppfylle intensjonen i den reviderte avtalen om mer effektiv håndheving av konkurransereglene foreslår departementet tekniske endringer i avgrensede deler av konkurranseloven. I tillegg er det behov for å rette opp enkelte mindre feil i konkurranseloven, som ved en inkurie ikke ble endret ved sist revidering i 2016.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.09.2018

Departementene

Statsministerens kontor

 

Sivilombudsmannen

 

Domstoladministrasjonen

Regjeringsadvokaten

Riksadvokatembetet

ØKOKRIM

 

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Klagenemndssekretariatet (KNS)

Konkurranseklagenemnda

Konkurransetilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  

Regelrådet

 

Det juridiske fakultet UiB

Det juridiske fakultet UiO

Det juridiske fakultet UiT

Norges Handelshøyskole NHH

Handelshøyskolen BI

Universitetet i Agder

Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)

Akademikerne

Apotekerforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Dagligvareleverandørenes forening

Den norske advokatforening

Fagpressen

Finans Norge

Forleggerforeningen

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Maskinentreprenørenes Forbund

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Juristforbund

Norges Rederiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Taxiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norwaco

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

(RIF) Rådgivende Ingeniørers Forening

Skatterevisorenes Forening

Sparebankforeningen i Norge

Tono

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Advokatfirma Arntzen de Besche

Advokatfirmaet BA-HR

Advokatfirma DLA Piper Norway

Advokatfirmaet Grette

Advokatfirmaet Haavind

Advokatfirmaet HJORT

Advokatfirmaet Kluge

Advokatfirmaet Schjødt

Advokatfirmaet Selmer

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Advokatfirma Steenstrup Stordrange

Advokatfirmaet Thommessen

Advokatfirmaet Wiersholm

Advokatfirmaet Wikborg Rein

Brækhus Dege Advokatfirma

Bull & Co Advokatfirma

Føyen Torkildsen Advokatfirma

KPMG Law Advokatfirma

Kvale Advokatfirma DA

Oslo Economics

PWC

Til toppen