Høring - presisering av reglene for innbetaling av garantiprovisjon og garantiavgift under lånegarantiordningen

Finansdepartementet sender med dette Høring - presisering av reglene for innbetaling av garantiprovisjon og garantiavgift under lånegarantiordningen på høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2020

Vår ref.: 20/1621

Garantiordningen for banklån til bedrifter ble etablert som et av de første krisetiltakene etter utbruddet av koronaviruset. Ordningen gir mulighet for delvis statsgaranterte lån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av virusutbruddet.

I tråd med EU-regelverket skal det etter forskrift til lov om statlig garantiordning beregnes en garantiprovisjon og en garantiavgift. På bakgrunn av innspill og henvendelser til departementet og til GIEK, mener departementet at det er behov for å vurdere om ordningens regler for beregning av garantiavgift og garantiprovisjon bør klargjøres, se vedlagte høringsnotat.

Av hensyn til at aktørene som er omfattet av reguleringen, skal få tilstrekkelig tid til å tilpasse sin virksomhet til eventuelle regelverksendringer, har denne høringen kort frist. Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 16. november 2020.

Med hilsen

Geir Åvitsland
ekspedisjonssjef e.f.

                                                                                 Marius Østli
                                                                                avdelingsdirektør

Bankenes Sikringsfond
Deloitte AS
Den norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Finans Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Industri Energi
Justis- og beredskapsdepartementet
KPMG AS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Interne Revisorers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og fiskeridepartementet
Regnskap Norge
SMB Norge
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Økonomiforbundet