Høring — regnskapskontrollens ekspertutvalg — utkast til retningslinjer

Resultat: Regnskapskontrollens ekspertutvalg oppnevnt og retningslinjer fastsatt 13. oktober 2005.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

 • Høringsfrist: 20.05.2005
 • Høringssvarene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

05/1553 FM PCB

29.04.05

Regnskapskontrollens ekspertutvalg – utkast til retningslinjer

Ved Stortingets vedtak 2. desember 2004 om endringer i verdipapirhandelloven § 12-1 tredje ledd ble det gitt bestemmelser om at Kredittilsynet skal føre kontroll med at årsregnskap, årsberetning, delårsregnskap og annen finansiell rapportering fra norske utstedere av omsettelige verdipapirer notert på børs, autorisert markedsplass eller regulert marked i en annen EØS-stat, er i samsvar med lov og forskrifter.

Stortingets finanskomité gikk i Innst. O. nr. 17 (2004-2005) pkt. 3.2 inn for å etablere et ekspertorgan som kan støtte håndhevingsmyndigheten med regnskapsfaglige råd.

Vedlagt er et utkast til retningslinjer for det regnskapsfaglige ekspertorganet. Departementet ber om merknader til utkastet.

I Innst. O. nr. 17 (2004-2005) uttalte finanskomiteen blant annet følgende om ekspertorganet:

”Komiteen viser til at informasjon om brudd på IFRS kan være markedssensitivt, og legger til grunn at Kredittilsynet vil rådføre seg med ekspertutvalget i saker hvor det foreligger faglig kompliserte problemstillinger før det gjøres vedtak som bygger på at det foreligger et slikt brudd. Etableringen av et slikt ekspertorgan kommer i tillegg til den foreslåtte klageordning.

Komiteen vil imidlertid peke på behovet for at et slikt ekspertorgan er, og oppfattes som, faglig selvstendig og uavhengig. Dette vil bidra til å styrke tilliten til kontrollorganets arbeid med å etterse gjennomføringen av IFRS. På denne bakgrunn legger komiteen til grunn at departementet utnevner ekspertutvalget og at det ved oppnevning legges særlig vekt på høy regnskapsfaglig ekspertise og på muligheten for innspill fra representanter for børsen, noterte foretak og sentrale regnskapsbrukere. Det bør også vurderes å bringe inn en utenlandsk regnskapsekspert i ekspertutvalget. Det legges også vekt på at ekspertutvalget utnevnes så tidlig som mulig og i forbindelse med at IFRS-regelverket blir gjort gjeldende.”

Ved utformingen av utkastet har departementet – med utgangspunkt i finanskomiteens uttalelser lagt vekt på følgende forhold:

 • Utvalget skal gi råd i de saker det blir forelagt spørsmål fra Kredittilsynet. Dette kan omfatte både konkrete spørsmål som har oppstått i det løpende kontrollarbeid, eller mer generelle forhold - for eksempel ved utarbeidelse av rundskriv eller tolkingsuttalelser.
 • Ekspertorganet skal ha og oppfattes å ha en faglig selvstendig og uavhengig rolle.
 • Ekspertutvalget skal ikke ha andre funksjoner/roller enn å være rådgivende instans for Kredittilsynet.

Merknader bes sendt på e-post til postmottak@finans.dep.no innen 20. mai 2005.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Vedlegg

 1. Ekspertutvalget skal bistå Kredittilsynet med kontrollen av norske utstederes finansielle rapportering etter verdipapirhandelloven § 12-1 tredje ledd.
 2. Ekspertutvalget skal bare gi råd i de spørsmål Kredittilsynet forelegger utvalget. Rådene skal gis på uavhengig faglig grunnlag.
 3. Ekspertutvalget skal bestå av 5-7 medlemmer og 3 varamedlemmer som oppnevnes av Finansdepartementet for en periode på 2 - 4 år. Varamedlemmene regnes i disse retningslinjene som medlemmer når de deltar i behandlingen av en sak. Finansdepartementet utpeker ekspertutvalgets leder og nestleder.
 4. Ekspertutvalget skal utarbeide sine råd i møte, med mindre utvalgets leder finner at annen form for saksbehandling vil være betryggende.
 5. Kredittilsynet skal være sekretariat for ekspertutvalget og skal i samråd med utvalgets leder forberede sakene som skal behandles. Lederen og utvalgets medlemmer kan be Kredittilsynet om supplerende utredninger.
 6. Kredittilsynet innkaller til møter i ekspertutvalget i samråd med utvalgets leder. Behandling i ekspertutvalget skal varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist.
 7. Ekspertutvalget kan avgi råd når mer enn halvparten av dets medlemmer er tilstede eller deltar i saksbehandlingen.
 8. Ekspertutvalget skal vurdere medlemmenes habilitet i hver sak. Et medlem må ikke delta i behandlingen av en sak der vedkommende er inhabil, jf. forvaltningsloven § 6.
 9. Ekspertutvalgets medlemmer og varamedlemmer har taushetsplikt overfor uvedkommende om forhold de blir kjent med som ledd i sitt arbeid for utvalget.
 10. Det skal nedtegnes referat fra ekspertutvalgets møter, der begrunnelsen for rådet, eventuelle dissenser og vurdering av habilitet fremkommer.
 11. Ekspertutvalgets medlemmer har rett til godtgjørelse etter nærmere regler fastsatt av Finansdepartementet.
 12. Ekspertutvalget kan i nødvendig grad fastsette nærmere saksbehandlingsregler. Reglene skal godkjennes av Finansdepartementet.

Aksjonærforeningen i Norge
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Imarex (International Maritime Exchange AS)
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Regnskapsstiftelse
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirsentralen ASA

Til toppen