Høring - Statens samiske videregående skoler En arbeidsgruppes vurdering av skolenes fremtidige tilknytningsform mv Høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2002

 

Saksnr. 02/5401

23.09.02

 

 

Til
høringsinstansene
(etter vedlagte liste)

Departementet nedsatte 6. september 2001 en arbeidsgruppe til å vurdere den fremtidige tilknytningsform for statens samiske videregående skoler i Finnmark: Samisk videregående skole i Karasjok og Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino.

Arbeidsgruppen har vurdert alternative tilknytningsformer for de to skolene, og anbefaler i sin rapport at skolene i fremtiden knyttes til Sametinget.

Rapporten sendes med dette til høring. Vi ber om at uttalelser til rapporten sendes

Utdannings- og forskningsdepartementet

Avdeling for kompetanse og arbeidsliv

Postboks 8119 Dep

0032 Oslo.

Frist for uttalelse er 31. desember 2002.

Med hilsen

Dag Johnsen e.f.
fung. ekspedisjonssjef

   
   

Arvid Nærø
prosjektleder

Ta kontakt med Utdannings- og forskningsdepartementet dersom rapporten ønskes på samisk.