Høring — Statistikklovens anvendelse for Svalbard

Høringsfrist 10. november 2006

Statistikkloven fastslår at Statistisk sentralbyrå er det sentrale organ for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk, og sikrer at Statistisk sentralbyrå gis tilgang til de opplysningene som er nødvendige for å produsere statistikk. I utkast til ny forskrift i vedlagte høringsnotat er det lagt opp til at virkeområdet for statistikkloven utvides til også å gjelde for Svalbard. Det vil gi Statistisk sentralbyrå et enhetlig og samordnet regelverk for innsamling av datagrunnlaget for offisiell statistikk. En slik utvidelse vil også gi Statistisk sentralbyrå tilgang til administrative registre som allerede finnes og etter hvert etableres på Svalbard.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.11.2006

  • Høringsfrist: 10.11.2006
  • Høringssvar blir fortløpende publisert i pdf-format.

Vår ref.: 01/2839

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

01/2839

22.09.2006

Statistikklovens anvendelse for Svalbard - høring

Justisdepartementet nedsatte i 2003 og 2004 to arbeidsgrupper for å vurdere nytt regelverk for innhenting av svalbardstatistikk. I dag gjelder ikke statistikkloven og andre relevante lover for innhenting av statistikk for Svalbard. Statistikkloven fastslår at Statistisk sentralbyrå er det sentrale organ for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk, og sikrer at Statistisk sentralbyrå gis tilgang til de opplysningene som er nødvendige for å produsere statistikk.

Arbeidsgruppenes hovedkonklusjoner var for det første at enhetsregisterloven og foretaksregisterloven bør innføres på Svalbard, og at befolkningsregisteret utbedres. Dette vil bedre kvaliteten på statistikk som produseres over Svalbard. Dernest foreslo arbeidsgruppen at statistikkloven bør gjøres gjeldende for Svalbard når de sentrale registrene er på plass. Dette vil dekke Statistisk sentralbyrås behov for å styrke den nasjonale statistikkproduksjonen for Svalbard. I tillegg konkluderte arbeidsgruppene med at det bør innføres en lokal hjemmel på Svalbard for innhenting av data til forvaltnings- og statistikkformål som ikke er tilgjengelig nasjonalt.

I utkast til ny forskrift i vedlagte høringsnotat er det lagt opp til at virkeområdet for statistikkloven utvides til også å gjelde for Svalbard. Det vil gi Statistisk sentralbyrå et enhetlig og samordnet regelverk for innsamling av datagrunnlaget for offisiell statistikk. En slik utvidelse vil også gi Statistisk sentralbyrå tilgang til administrative registre som allerede finnes og etter hvert etableres på Svalbard.

Høringsnotatet ble behandlet i Polarutvalget 8. juni 2006. Utvalget hadde ikke merknader til notatet.

Det bes om høringsinstansenes merknader til høringsnotatet innen 10. november 2006. Departementet ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater el. som ikke står på adresselisten.

Med hilsen

Nina Bjerkedal e.f.
ekspedisjonssjef

Morten P. Johansen
seniorrådgiver

Vedlegg

Bakgrunn

Justisdepartementet nedsatte i 2003 og 2004 to arbeidsgrupper for å vurdere nytt regelverk for innhenting av svalbardstatistikk. Arbeidet resulterte i tre rapporter, ”Nytt regelverk for innhenting av svalbardstatistikk”, ”Bedriftsregistre på Svalbard” og ”Befolkningsregisteret for Svalbard”. Som en overordnet strategi ble det tatt til orde for å normalisere statistikkforvaltningen på Svalbard, slik at der det ikke er særlige grunner for å gjøre ting annerledes enn på fastlandet, bør særordningene avvikles til fordel for mer nasjonale systemer og rutiner. Statistikk- og analysebehovene for Svalbard må gjennomgås for å fastslå hva som kan dekkes gjennom eksisterende datakilder, hva som kan dekkes gjennom tilpasninger i eksisterende datafangst, og hva som bare kan dekkes opp gjennom egen datafangst på Svalbard.

Arbeidsgruppenes hovedkonklusjoner var for det første at enhetsregisterloven og foretaksregisterloven bør innføres på Svalbard, og at befolkningsregisteret utbedres. Dernest at statistikkloven bør gjøres gjeldende for Svalbard når de sentrale registrene er på plass. Dette vil dekke Statistisk sentralbyrås behov for å styrke den nasjonale statistikkproduksjonen for Svalbard. I tillegg konkluderte arbeidsgruppene med at det bør innføres en lokal hjemmel på Svalbard for innhenting av data til forvaltnings- og statistikkformål som ikke er tilgjengelig nasjonalt. Rapportene ble fremlagt for Polarutvalget 12. november 2004. Justisdepartementet har lagt ut statistikkrapporten og registerrapporten på www.odin.dep.no/jd.

I dette høringsnotatet behandles utvidelse av virkeområdet for statistikkloven til også å gjelde for Svalbard.

Statistisk sentralbyrå, som forvalter produksjonen av offisiell statistikk, har behov for et regelverk som styrker statistikkproduksjonen for Svalbard, og som sikrer at de samme kravene til kvalitet og metode gjelder for hele landet inkludert Svalbard. Regelverket må gi mulighet til å kunne samle inn de data som er nødvendige for produksjon av offisiell statistikk, med bruk av oppgaveplikt, tvangsmulkt og tilgang til alle offentlige registre, slik statistikkloven gir adgang til.

Situasjonen i dag

Behov for statistikk om Svalbard tar utgangspunkt i hvilken rolle Svalbard har i det norske nasjonale statistikksystemet. I definisjonene av hva som skal være med som en del av norsk økonomisk statistikk, jf. Nasjonalregnskapet, heter det:

"In the BOP (Balance of Payment), the concepts of resident and territory are vital, thus the (...) definition of the Norwegian territory (…) in three parts: mainland Norway, oil activities in the North Sea, and the islands belonging to Norway in the Arctic." 1Kilde: GNI submitted to Eurostat

Dette innebærer at uavhengig av om man har en lovhjemmel for datafangst eller ikke, er intensjonen at Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen skal være en del av de økonomiske statistikker som leverer data til nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet.

Ved at man i dag ikke har en slik hjemmel for innhenting av data til statistikkformål for Svalbard, blir dekningen for Svalbard ikke fullt ut tilfredsstillende. I og med at Svalbard er integrert som en del av det økonomiske Norge, er det viktig for den nasjonale statistikkproduksjonen at det er tilstrekkelig hjemmel for å innhente data om Svalbard. For den offisielle statistikken vil det også være viktig å ha en hjemmel som legger føring på kvalitetskrav og metodikk for den statistikken som produseres, slik at man kan lage statistikk spesielt for Svalbard som er sammenlignbar med tilsvarende statistikk på fastlandet. Da får man en helhet i det nasjonale statistikksystemet.

Spesielle svalbardforhold

Det er flere forhold ved Svalbard og svalbardsamfunnet som er spesielt interessante sett med norske øyne. Blant annet gjelder det overvåking av utviklingen på Svalbard sett i sammenheng med Norges overhøyhet over øygruppen i henhold til Svalbard-traktaten. Disse spesielle forholdene gjør at man har behov for ekstra fokus på enkelte statistikkområder hvor Svalbard er av spesiell interesse, på tross av det lave innbyggertallet på øygruppen. Et eksempel kan være miljøstatistikk, et annet er statistikk for forskningsaktivitet, og et tredje kan være reiselivsstatistikk. Når data om disse områdene og alle andre statistikkområder skal integreres som en del av det nasjonale statistikksystemet, ligger det en utfordring i at rammevilkårene på Svalbard i mange tilfeller er annerledes enn på fastlandet. Dataene vil metodisk bli behandlet på en slik måte at data om Svalbard i størst mulig grad er sammenlignbare med annen nasjonal statistikk, og at informasjon om Svalbard integreres i det nasjonale statistikksystemet.

Statistikkforskriften

Det er i medhold av statistikkloven fastsatt to delegasjonsvedtak, forskrift 16. juni 1989 nr 387 og forskrift 13. februar 1990 nr 1228, som gir hhv Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå myndighet etter loven.

Finansdepartementet fastsatte forskrift 13. februar 1990 nr 105 om gjennomføring og utfylling av statistikkloven (statistikkforskriften). Statistikkforskriften kapitlene 1-3 gjelder generelt for den virksomhet Statistisk sentralbyrå utøver ved utarbeidelse av offisiell statistikk. Det er derfor naturlig at forskriften også får anvendelse for Svalbard.

Forskriftene angir ikke selv noe virkeområde, og følger derfor lovens virkeområde.

Når statistikkloven gis anvendelse for Svalbard, vil også forskrifter gitt i medhold av statistikkloven få anvendelse innenfor samme virkeområde dersom ikke annet er uttalt. Det anses derfor ikke nødvendig å presisere dette i forskriftene.

Departementets vurdering

Finansdepartementet deler arbeidsgruppenes vurdering, og anbefaler at statistikkloven gis anvendelse for Svalbard. Dette vil gi Statistisk sentralbyrå et enhetlig og samordnet regelverk for innsamling av datagrunnlaget for offisiell statistikk. Dette vil også gi Statistisk sentralbyrå tilgang til administrative registre som allerede finnes og etter hvert etableres på Svalbard. Dersom det skal utarbeides særskilt statistikk for Svalbard, vil departementet understreke at statistikkloven § 2-6 jf § 2-4 pålegger Statistisk sentralbyrå å vise særlig aktsomhet vedrørende risiko for identifisering av statistiske enheter, gitt de små og oversiktlige forhold som preger svalbardsamfunnet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den åpenbare konsekvens av innføring av statistikkloven for Svalbard er at foretak, private som offentlige, som har virksomhet på Svalbard kan pålegges oppgaveplikt. Det vil derfor i noen grad medføre kostnader for oppgavegiverne i form av ressursbruk for å oppfylle svarplikten. Ut over dette vil forslaget ikke innebære noen umiddelbare økonomiske eller administrative konsekvenser. Statistisk sentralbyrå samler allerede inn en del statistikk om Svalbard, og forslaget medfører at dette kan inngå i den ordinære datainnsamlingen.

Ved innføring av statistikkloven på Svalbard vil det være Statistisk sentralbyrå som får hjemmel til å hente inn opplysninger. Det vil da være faglige hensyn og økonomiske rammer som vil være premissleverandør med hensyn til hvilken offisiell statistikk som utarbeides og publiseres. Statistisk sentralbyrå kan imidlertid gis betalte oppdrag med å utarbeide statistikker som ikke dekkes av statsoppdraget.

Statistisk sentralbyrå vil gjennom forslaget få et utvidet samordningsansvar for statistikk som utarbeides for Svalbard, jf statistikkloven § 3-3 og statistikkforskriften kapittel 2. Det er i dag etablert et lokalt og et sentralt samordningsforum hvor Statistisk sentralbyrå deltar. Sentralt forum for svalbardstatistikk ledes av Justisdepartementet ved Polaravdelingen og har representanter fra ulike departementer, Statistisk sentralbyrå og Longyearbyen lokalstyre. Lokalt forum for svalbardstatistikk ledes av Longyearbyen lokalstyre og har representanter fra Statistisk sentralbyrå, Sysselmannen, Likningskontoret og representanter fra næringslivet. De ulike statistikkbehov og finansiering av statistikk som ikke dekkes over statsoppdraget behandles i disse fora.

Ved innføring av statistikkloven på Svalbard vil Statistisk sentralbyrå vurdere behovet for å opprette et eget rådgivende utvalg for svaldbardstatistikk, på lik linje med andre statistikkområder i Statistisk sentralbyrå, for bedre å kunne kartlegge og prioritere behovene for offisiell statistikk og analyse. Dette arbeidet vil i så fall koordineres med de eksisterende samordningsfora.

Nærmere om forskriftsutkastet

Forskriftutkastet gjør statistikkloven gjeldene for Svalbard. Forskriftutkastet gjør ingen tilpasning eller begrensing i statistikklovens anvendelse for Svalbard, og det forutsettes at også delegasjonsvedtakene og statistikkforskriften gitt med hjemmel i statistikkloven gis tilsvarende anvendelse.

Dersom statistikkloven gis anvendelse for Svalbard, vil det ikke være naturlig eller hensiktsmessig å begrense lovens anvendelsesområde til Longyearbyen eller andre avgrensede områder. Det ville heller ikke være i samsvar med prinsippene for lovers anvendelse på Svalbard, om at lovgivningen der gis anvendelse og håndheves likt for hele øygruppen (jf. St.meld. nr. 9 (1999–2000) Svalbard kapittel 4.3). Når statistikkloven gjøres gjeldene for Svalbard, vil den derfor omfatte all aktivitet og alle enheter som er knyttet til Svalbard. Det vil også omfatte utlendinger og utlendingers økonomiske virksomhet på Svalbard, så langt dette ikke er i strid med Svalbardtraktaten. I rapporten Nytt regelverk for innhenting av svalbardstatistikk, ble forholdet til Svalbardtraktaten vurdert. Arbeidsgruppenes oppfatning var at "det å innføre en ny hjemmel for innhenting av statistikkopplysninger på Svalbard, eventuelt med mulighet for å pålegge opplysningsplikt og ilegge tvangsmulkt, ikke er i strid med traktatens likebehandlingsplikt". Finansdepartementet viser til dette. For øvrig er ikke departementet kjent med forhold som skulle gjøre det problematisk å gi statistikkloven anvendelse for Svalbard, men vil be om at høringsinstansene er spesielt oppmerksom på dette.

Når statistikkloven gis anvendelse for Svalbard, vil det si at Statistisk sentralbyrås myndighet etter loven vil være lik på fastlands-Norge og Svalbard. Statistisk sentralbyrå samler allerede i dag inn noe data fra enheter på Svalbard som inngår i de ordinære statistikker, men slik innsamling er i dag frivillig og kan ikke underbygges med sanksjoner. Ved at statistikkoven gjøres gjeldende, vil Statistisk sentralbyrå kunne likebehandle alle enheter som skal gi grunnlag for en bestemt statistikk.

Forskrift om utvidet virkeområde for lov 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå til å gjelde for Svalbard

(Fastsatt ved kgl. res ...... med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 1-3. Fremmet av Finans- og tolldepartementet)

§ 1 Lov 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) gjøres gjeldende for Svalbard.

§ 2 Forskriften gjelder fra 1. januar 2007

Brønnøysundregistrene
Departementene
Eiscat Svalbard Radar
Kings Bay AS
Kommunenes sentralforbund
Longyearbyen Arbeiderforening
Longyearbyen lokalstyre
Lovavdelingen i Justisdepartementet
Norsk Polarinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
Svalbard likningskontor
Svalbard Næringsforening
Svalbard Reiselivsråd
Svalbard Science Forum
Sysselmannen på Svalbard
UNIS

Til toppen