Høring - svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.02.2003

Forslag til endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Barne- og familiedepartementet 28. januar 2003

 

Vår ref.: 02/04014

Stortinget besluttet ved behandlingen av statsbudsjettet for 2003 (St. prp. nr 1 (2002-2003)) at selvstendig næringsdrivende skal gis rett til svangerskapspenger med virkning fra 1. juli 2003. Vedlagte høringsnotat omhandler nødvendige lovforslag for å få gjennomført denne retten.

Forslagene bygger på at reglene om rett til svangerskapspenger for selvstendig næringsdrivende i størst mulig utstrekning skal følge de samme vilkårene som gjelder for arbeidstakere. Det foreslås for øvrig at retten til å tegne frivillig tilleggsforsikring også skal gjelde svangerskapspenger.

Høringsnotatet omfatter ikke andre prinsipielle spørsmål knyttet til svangerskapspengeordningen eller selvstendig næringsdrivendes rettigheter etter folketrygdloven.

Vi ber om eventuelle kommentarer til forslaget innen 18. februar 2003.

Statsrådens beslutning om å forkorte høringsfristen til 3 uker følger vedlagt.

Med hilsen

Arni Hole

Margaret Sandvik

 

 

Utkast til lovendringer

5. Økonomiske og administrative konsekvenser

4. Når retten til svangerskapspenger inntrer.

Vilkår for rett til svangerskapspenger for selvst...

Rett til svangerskapspenger...

Generelt om svangerskapspenger

 

Høringsnotatets hovedinnhold

Stortinget besluttet ved behandlingen av statsbudsjettet for 2003 (St. prp. nr. 1 (2002-2003)) at selvstendig næringsdrivende kvinner skal få rett til svangerskapspenger med virkning fra 1. juli 2003. I dette høringsnotatet presenteres forslag til nødvendige lovendringer for å få gjennomført denne retten. Det foreslås at rett til svangerskapspenger skal være betinget av at arbeidsmiljøet innebærer risiko for fosterets utvikling under henvisning til lover og forskrifter som gjelder for arbeidstakere. Risikovurderingen foreslås foretatt av svangerskapskontrollen i samråd med kvinnen selv. Det foreslås videre at den gravide kvinnen skal vurdere om hennes virke i næringsvirksomheten kan tilrettelegges slik at risikofaktorene opphører. Dersom en slik mulighet ikke er til stede, oppstår rett til svangerskapspenger.

Det foreslås at ventetiden på 2 uker som gjelder selvstendig næringsdrivendes rett til å få utbetalt sykepenger, ikke skal gjelde for rett til svangerskapspenger. Beregningen av svangerskapspengenes størrelse foretas på samme måte som for sykepenger. Det foreslås at selvstendig næringsdrivende skal gis rett til å tegne tilleggsforsikring om utvidet dekningsgrad tilsvarende som for fødselspenger.

Høringsinstanser

i følge vedlagte liste

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/04014 L esh

28. januar 2003

 

Stortinget besluttet ved behandlingen av statsbudsjettet for 2003 (St. prp. nr 1 (2002-2003)) at selvstendig næringsdrivende skal gis rett til svangerskapspenger med virkning fra 1. juli 2003. Vedlagte høringsnotat omhandler nødvendige lovforslag for å få gjennomført denne retten.

Forslagene bygger på at reglene om rett til svangerskapspenger for selvstendig næringsdrivende i størst mulig utstrekning skal følge de samme vilkårene som gjelder for arbeidstakere. Det foreslås for øvrig at retten til å tegne frivillig tilleggsforsikring også skal gjelde svangerskapspenger.

Høringsnotatet omfatter ikke andre prinsipielle spørsmål knyttet til svangerskapspengeordningen eller selvstendig næringsdrivendes rettigheter etter folketrygdloven.

Vi ber om eventuelle kommentarer til forslaget innen 18. februar 2003. Statsrådens beslutning om å forkorte høringsfristen til 3 uker følger vedlagt.

Med hilsen

Arni Hole

Margaret Sandvik

Høringsinstanser

Departementene 
Rikstrygdeverket 
Direktoratet for arbeidstilsynet 
Statens helsetilsyn 
Likestillingsombudet 
Landsorganisasjonen i Norge 
Næringslivets hovedorganisasjon 
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon 
Den norske Advokatforening 
Den norske lægeforening 
Den Norske Jordmorforening 
Akademikerne 
Norges Bondelag 
Norges Bygdekvinnelag 
Håndverksbedriftenes landsforening 
Norges Frisørmesterforbund 
Norges Statsautoriserte revisorforening 
Norsk Journalistlag 
Norsk Oversetterforening 
Musikernes fellesorganisasjon 
Norske Billedkunstnere

 

Til toppen