Høring - Tilsynsutvalgets utredning - NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2005

Høringsinstansene iht. liste

Deres ref

Vår ref

Dato

04/3167

06.10.2004

Tilsynsutvalget ble oppnevnt og gitt mandat ved kongelig resolusjon av 25. juni 2003. Utvalget leverte sin utredning – NOU 2004: 17 Statlig tilsyn med kommunesektoren 27. september 2004.

Utvalgets utredning sendes herved ut på høring.

Vi ber departementene videreformidle dette høringsbrevet til aktuelle organer som ikke står på høringslisten. Vi ber også om at departementene videreformidler høringsbrevet til aktuelle organisasjoner som ikke står på høringslisten.

Utredningen kan lastes ned over Internett fra Kommunal- og regionaldepartementets hjemmeside på ODIN.

Ytterligere eksemplarer av den trykte utgaven kan bestilles. Bestillinger som gjøres av statlige forvaltningsorganer skjer til Statens forvaltningstjeneste ved Informasjonsforvaltningsavdelingen på www.publikasjoner.dep.no eller e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no. Bestillinger som skjer fra andre enn sentralforvaltningen skjer til Akademika. Bestilling fra Akademika kan gjøres på tlf. 22 47 89 10, e‑ post: offpubl@akademika.no, eller ved å gå inn på www.akademika.no.

Vi gjør oppmerksom på at et sammendrag av NOUen finnes i kapittel 2.

Høringsfristen er tirsdag 7. januar 2005.

Med hilsen

Eivind Dale e.f.
ekspedisjonssjef

Christine Hjortland
avdelingsdirektør

Departementene

Kommunene

Fylkeskommunene

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Barnehageforbundet

Barneombudet

Brønnøysundregistrene

Den norske advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske kreftforeningen

Den norske revisorforening

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for sikkerhet og beredskap

Distriktsrevisjoner

Elevorganisasjonen i Norge

FAFO

Fagforbundet

Finansnæringens hovedorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring

Foreldreutvalget for grunnskolen

Friluftsrådenes landsforbund

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesmennene

Fylkesrevisjoner

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Juristforeningen

Kirkens familievern

Kommunalansattes fellesorganisasjon

Kommunenes sentralforbund

Kommunerevisjoner

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Krisesentersekretariatet

Landsforeningen for barnevernbarn

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillingsombudet

Likestillingssenteret

Longyearbyen lokalstyre

Mattilsynet

Mental helse Norge

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges blindeforbund

Norges døveforbund

Norges forskningsråd

Norges handikapforbund

Norges idrettsforbund

Norges kommunerevisorforbund

Norsk arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning

Norsk barnevernsamband

Norsk bedriftsforbund

Norsk forening for bolig- og byplanlegging

Norsk fosterhjemsforening

Norsk journalistlag

Norsk kommunalteknisk forening

Norsk krisesenterforbund

Norsk pasientforening

Norsk pensjonistforbund

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk rådmannsforum

Norsk voksenpedagogisk forskningsinstitutt

Næringslivets hovedorganisasjon

Offentlige familivernkontorers organisasjon

Private barnehagers landsforbund

Riksarkivet

Riksrevisjonen

Rikstrygdeverket

Rusmiddeldirektoratet

Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjoner c/o Norges handikapforbund

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Sametinget

Sivilombudsmannen

Sosial- og helsedirektoratet

Statens forurensningstilsyn

Statens helsetilsyn

Statens ressurs- og voksenopplæringssenter

Statistisk sentralbyrå

Statskonsult

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim

Utdanningsforbundet

Voksenopplæringsforbundet

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen