Høring - Tiltak ved bedriftsnedlegging

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 08.03.07

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200603193-1

08.12.2006

Tiltak ved bedriftsnedlegging

Vi viser til vedlagt høringsnotat med forslag til tiltak ved bedriftsnedlegging for kommentarer.

Bakgrunn og begrunnelse

Som et ledd i Regjeringens aktive næringspolitikk presenteres i dette høringsnotatet forslag til tiltak ved nedlegging av bedrifter. Omstilling er en forutsetning for nyskaping og vekst, og dermed trygge, mer framtidsrettede arbeidsplasser. Departementet ønsker å etablere et rammeverk som kan muliggjøre at levedyktige bedrifter drives videre.

Arbeidet med utformingen av høringsnotatet om tiltak ved bedriftsnedlegging har favnet over mange politikkområder. For å oppfylle Regjeringens ambisjoner har derfor flere departementer vært involvert i arbeidet med utformingen av høringsnotatet.

Forslagene til tiltak høringsnotatet

Meldepliktsordning til myndighetene

For å styrke å styrke kontakten mellom bedrift og myndigheter og etablere en ny arena hvor alle involverte sammen kan vurdere mulighetene for å finne alternativer til nedlegging, foreslår departementet å innføre en obligatorisk meldeplikt ved planer om nedlegging. Grunnlaget skal være en lovfestet plikt for bedriften til å melde fra til myndighetene om nedlegging. Melding skal sendes til fylkeskommunen der bedriften ligger, senest 30 dager før en eventuell nedlegging kan gjennomføres. I et samspill med bedriften, eiere, ansatte, det offentlige og andre involverte skal fylkeskommunen innen utløpet av en 30-dagers periode etter at meldingen er mottatt, gjennomføre en prosess hvor alle steiner skal snus for å finne ut om det er muligheter for videre drift, eventuelt med nye eiere, eller andre omstillingstiltak. Meldeplikten skal ikke gripe inn i interne

prosesser i bedriftene der f. eks. ledelsen og de ansatte kommer frem til omforente løsninger.

Når det gjelder innslagspunktet for når meldeplikten inntrer er det et mål å finne en avgrensning som omfatter samfunnsmessig sett viktige bedrifter. Bedriftsstrukturen i Norge er sammensatt av i hovedsak små bedrifter. Dette bør hensyntas ved hvor mange ansatte bedriften skal ha for å falle inn under den nye meldeplikten.

I høringsnotatet presenteres to alternative innslagspunkt. Det ene ved flere enn 30 ansatte og det andre ved flere enn 50 ansatte. Høringsinstansenes syn på om grensen for meldeplikt bør settes ved 30 eller 50 ansatte vil bli vurdert i det videre arbeidet før departementet vil konkludere på dette punktet.

Drøftingsplikten i Hovedavtalen mellom NHO og LO lovfestes

I tillegg til en obligatorisk meldeplikt ønsker regjeringen å legge bedre til rette for at de ansatte kan overta bedriften når nedlegging truer. Departementet foreslår derfor en ny lovbestemmelse i arbeidsmiljøloven som gir bedriftseierne en plikt til å gå inn i drøftelser med de ansatte med sikte overtakelse av virksomheten som planlegges nedlagt. På denne måten styrkes de ansattes innflytelse på prosessen, samtidig som vi sikrer at muligheten for de ansatte til å overta virksomheten bli vurdert som et reelt alternativ til nedlegging. Tilsvarende rettigheter finnes i Hovedavtalen mellom LO og NHO, men en lovfesting vil høyne bevisstheten om drøftelsesplikt og gjøre den obligatorisk for alle, uavhengig av om de er en del av hovedavtalen eller ikke.

For øvrig vises det til høringsnotatet.

Vi legger til grunn at høringsinstansene selv informerer eller videresender notatet til relevante underliggende organer og etater. Høringsnotatet kan også hentes fra Nærings- og handelsdepartementet sine nettsider på www.nhd.no.

Frist for uttalelser til høringsnotatet er 8. mars 2007.

Høringsuttalelser bes fortrinnsvis sendt på e-post til postmottak@nhd.dep.no. Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringsnotatet kan rettes til underdirektør Elisabeth Berger (tlf. 22 24 66 78) eller seniorrådgiver Geir Bj. Sætre (tlf. 22 24 66 84).

Med hilsen

Ida Skard
ekspedisjonssjef

Tom Hugo-Sørensen
avdelingsdirektør

Statsministerens kontor
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Arbeidsgiverforeningen NAVO
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Innovasjon Norge
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Statistisk Sentralbyrå
Kredittilsynet
Skattedirektoratet
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Akademikerne
Den Norske Advokatforening
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Den norske Revisorforening
Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Juristforbund
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
FAFO
Senter for Europarett, UiO
SIVA
Norges Rederiforbund
Oslo Børs
Norges Fondsmeglerforbund
Regjeringsadvokaten

Energibedriftenes Landsforening
Norsk Industri
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norges Bondelag
Fiskebåtenes forbund
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norsk Venture

Fylkeskommunene

Alle kommunene

Til toppen