Forslag om krav til elektronisk kommunikasjon mellom leger og Arbeids- og velferdsetaten

Forslaget innebærer at leger (allmennleger og spesialister) innen 1, januar 2009 skal pålegges et rettslig krav om bruk av elektronisk kommunikasjon ved innsending av krav om direkte oppgjør (legeregninger), sykemeldinger og legeerklæringer til NAV.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.11.2007

Resultat:

Forslaget

Vår ref.:

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om krav til elektronisk kommunikasjon mellom leger og NAV. Forslaget innebærer at leger (allmennleger og spesialister) innen 1. januar 2009 skal pålegges et rettslig krav om bruk av elektronisk kommunikasjon ved innsending av krav om direkte oppgjør (legeregninger), sykmeldinger og legeerklæringer til NAV. For å motvirke urimelige konsekvenser for enkelte aktører foreslår departementet at det fastsettes en dispensasjonsordning som forvaltes av NAV.

Forslaget innebærer en ny forskrift i medhold av folketrygdloven § 22-2 Utbetaling ved direkte oppgjør, lovendring i folketrygdloven § 21-4 Innhenting av opplysninger og uttalelser samt ny forskrift i medhold av nevnte lovendring.

Høringsfrist er 2. november 2007.

Departementet ber om at eventuelle merknader til høringsnotatet innen fristen sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO

Merknader kan også sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no

 

Med hilsen

Andreas Disen e.f.

ekspedisjonssjef

                                                                                          Eli Hanasand Aksnes

                                                                                          seniorrådgiver

Liste over høringsinstanser:

 

Akademikerne

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Datatilsynet

De regionale helseforetakene

Den norske jordmorforening

Den norske lægeforening

Den norske tannlegeforening

Folkehelseinstituttet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helsetilsynet i fylkene

KS

Kompetansesenteret for IT i helsesektoren - KITH

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets kommuner

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helsenett

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon

Sosial- og helsedirektoratet

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Til toppen