Forsiden

Høring- forslag til lov og forskrift som gjennomfører direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU

Kunnskapdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra en EØS-stat eller Sveits. Loven og forskriften gjennomfører innholdet i EUs direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU som endrer direktiv 2005/36/EF.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2016

Vår ref.: 15/5116

Høring forslag til lov og forskrift som gjennomfører direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og direktiv 2013/55/EU

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny lov og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra en EØS-stat eller Sveits. Loven og forskriften gjennomfører direktiv 2005/36/EF og 2013/55/EU. Kunnskapsdepartementet er koordinerende departement for nevnte direktiver.

Høringsfristen settes til 10. februar 2016.

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsdirektivet) kommer til anvendelse for EØS-borgere som ønsker å utøve et regulert yrke i en annen EØS-stat (vertsstaten) enn der hvor vedkommende har yrkeskvalifisert seg (hjemstaten). I Norge er det 164 regulerte yrker som er omfattet av direktivet, dvs. yrker hvor myndighetene har satt kvalifikasjonskrav i lov eller forskrift til den som skal utøve yrket.

Kunnskapsdepartementet gjør oppmerksom på at direktiv 2005/36/EF allerede er tatt inn i EØS-avtalen. Direktivet er endret ved direktiv 2013/55/EU. Noen av endringene i direktiv 2013/55/EU er blant annet innføring av Europeisk profesjonskort for utvalgte yrker, varslingsmekanismer, elektronisk søknad, delvis adgang til et yrke og innføring av felles opplæringsprinsipper i EU/EØS for enkelte yrker.

I dag er yrkeskvalifikasjonsdirektivet gjennomført i 28 forskrifter og det er stor variasjon i hvordan direktivet er gjennomført. Noen departementer har henvist til direktivet i gjeldende lover og forskrifter hvor yrket er regulert, mens andre departementer har gjennomført direktivet i egne forskrifter. Kvalifikasjonskravene varierer fra korte kurs på et helt grunnleggende nivå til lange universitetsutdannelser. 

Regjeringen foreslår at direktivene gjennomføres ved en horisontal lov hvor noen viktige prinsipper og saksbehandlingsregler lovfestes, og en horisontal forskrift med mer detaljerte regler. Selv om direktivene gjennomføres ved en horisontal lov og forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner vil dette ikke bety at Kunnskapsdepartementet overtar ansvaret for selve reguleringen av ulike yrker. Det er det enkelte departement som har ansvaret for selve reguleringen av et yrke i sin sektor; det være seg innholdet i reguleringen, godkjenning av søknader og klagebehandling. Det enkelte departement vil fortsatt ha ansvaret for å tolke de enkelte bestemmelsene i direktivet for sine sektorer.

Forslaget har unntatt yrker som omfattes av helsepersonelloven og dyrehelsepersonelloven. Nødvendige endringer som følge av direktiv 2013/55/EU skal tas inn i respektive EØS-forskriften for helsepersonell og forskrift om dyrehelsepersonell. Det vil bli egne høringer om dette fra Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Det er også andre unntak som følger av direktivet, som f. eks yrker som innebærer offentlig myndighetsutøvelse og notarer. Ellers er alle andre regulerte yrker som omfattes av direktiv 2005/36/EF omfattet av loven. I alt vil 88 forskjellige yrker omfattes av forslaget, som berører ti departement, og videre 14 godkjenningskontorer.

Direktiv 2013/55/EU skal gjennomføres i EU innen 18. januar 2016. Direktivet er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen og det er usikker når dette vil skje. EFTA-sekretariatet arbeider med forslag til EØS-komitébeslutning om å ta inn direktivet i EØS-avtalen. Regjeringen tar sikte på å fremme en samtykkeproposisjon for Stortinget i ultimo 2015 eller primo 2016 for å ta inn direktiv 2013/55/EU, dette kan skje før direktivet er tatt inn i EØS-avtalen. Direktivet vil derfor tre i kraft på et senere tidspunkt for EØS/EFTA-statene enn i EU.  

Det foreligger ingen offisiell oversettelse av direktiv 2013/55/EU på norsk, men det foreligger offisielle versjoner på alle offisielle EU-språk. Lenke til offisiell versjon av direktiv 2013/55/EU på engelsk: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=EN.

Europakommisjonen har også utarbeidet en konsolidert versjon av direktivet, men den er ikke juridisk bindende. Se følgende lenke: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0036-20140117&from=EN.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2460120. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Vi oppfordrer de enkelte departementer og organisasjoner til å sende forslaget til orientering eller høring til sine underliggende etater, medlemsorganisasjoner eller andre som ikke har mottatt høringsbrevet direkte (se liste over høringsinstanser). Dersom det er andre organisasjoner som bør høres om forslaget, ber vi om å bli gjort oppmerksom på dette. 

Departementet vil understreke at også andre enn dem som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg i høringen.

Spørsmål til høringen kan rettes til Knut Astad, på telefon: 415 90 754, eller e-post: knut.astad@kd.dep.no.

 

Med hilsen                                                                        

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Knut Astad
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Statsministerens kontor

Longyearbyen lokalstyre
Sametinget
Sysselmannen på Svalbard

Arbeidstilsynet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
Helsedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Kirkerådet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)
Norges vassdrags- og energidirektorat
Politidirektoratet
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Sjøfartsdirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens vegvesen – Vegdirektoratet
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Advokatforeningen
Akademikerne
ANSA – Association of Norwegian Students Abroad
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektbedriftene i Norge
Bedriftsforbundet
Den Norske Jordmorforening
Eiendom Norge
Elevorganisasjonen
Hovedorganisasjonen Virke
KA Arbeidsgiverorganisasjon
KUFO Kirkelig Undervisningsforbund
KS – kommunesektorens organisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Norges Rederiforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk studentorganisasjon
Norske arkitekters landsforbund
Norske Inkassobyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Private Barnehagers Landsforbund
Regnskap Norge
Revisorforeningen
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Eiendom Norge
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen